Ηπατίτιδα Γ: Ιστορικό

Share Tweet Pin it

Βασικές πληροφορίες

ΙΠΠΑΤΗΣ ΙΟΥΡΑΣ Γ

Ο ιός της ηπατίτιδας C (HCV) είναι ένας μικρός ιός επικαλυμμένος με λιπιδική επικάλυψη που περιέχει μονόκλωνο RNA. Ο HCV ανήκει στους φλαβοϊούς, το γένος της οικογένειας των togaviruses. Μεταξύ των τερματικών τμημάτων 5 'και 3' του γονιδιώματος του ιού είναι δομικά και μη δομικά γονίδια (Σχήμα 1). 6 Δομικά γονίδια (C - πυρήνα, Ε1, Ε2) που κωδικοποιείται γλυκοπρωτεΐνες φακέλλου και του πυρήνα, ενώ τα μη-δομικά γονίδια (NS2, NS3, NS4, NS5) - τα ένζυμα που εμπλέκονται στην αντιγραφή του ιού. Μέσα στο γονιδίωμα υπάρχουν μεταβλητές και υπερμεταβλητές περιοχές, 6, 7 και, ανάλογα με τη δομή τους, απομονώνονται τουλάχιστον 6 διαφορετικοί γονότυποι HCV (ίσως 12 ή περισσότεροι). 5, 8, 9 Οι γονότυποι του ιού, φαίνεται να ποικίλλει στην ανοσογονικότητα γεωγραφική κατανομή και θα επηρεάσει πιθανώς την πορεία της HCV-λοίμωξης και θεραπεία αποτελέσματα (βλέπε. Επίσης «Εξάρτηση σοβαρότητα της HCV γονότυπου», «Απόκριση σε θεραπεία IFN άλφα -2b, το αποτέλεσμα του HCV γονότυπου "). 5, 7, 8 Η μεταβλητότητα του γονιδιώματος μπορεί επίσης να μειώσει την ευαισθησία των διαθέσιμων διαγνωστικών για τον έλεγχο του αίματος του δότη και να περιπλέξει την ανάπτυξη εμβολίων κατά του ιού. 10 (Σήμερα, όλες οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην ανάπτυξη εμβολίων με βάση την περιοχή του πυρήνα, η οποία είναι σχετικά σταθερή σε όλους τους γονότυπους). 11, 12

Διαφορετικοί γονότυποι μπορούν να ανιχνευθούν κατά τη διάρκεια μιας μόλυνσης στον ίδιο ασθενή. 13, 14 Με βάση αυτό, προτάθηκε ότι η παρουσία περισσότερο μεταβλητών περιοχών του γονιδιώματος μπορεί να αντικατοπτρίζει τη στρατηγική της διαφυγής του ιού από τους μηχανισμούς άμυνας του ξενιστή. 5, 13, 15 Σύμφωνα με άλλους ερευνητές, αυτό το φαινόμενο δεν έχει σημασία για την αναπαραγωγή του ιού. 13ο

Το Σχ. 1 Οργάνωση του HCV γονιδιώματος (Van der Poel et al., 6 που αναπαράγεται με άδεια)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΛΟΙΜΩΞΗ ΤΟΥ HCV

Αντι-HCV και HCV RNA

Καθώς η έννοια της δομής του HCV επεκτείνεται, οι μέθοδοι ανίχνευσης του ιού γίνονται πιο ευαίσθητες. Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν συστήματα δοκιμών για την άμεση ανίχνευση αντιγόνων HCV και οι ασθενείς εξετάζονται για αντισώματα στον ιό (αντι-ΗΟν). Η εξέταση διαλογής είναι συνήθως μια ανοσολογική δοκιμή ενζύμου (ELISA) (που περιγράφεται παρακάτω). Τα θετικά αποτελέσματα ελέγχονται με πιο ευαίσθητες μεθόδους ανασυνδυασμένης ανοσοκηλίδωσης (RIBA). Εάν είναι δυνατόν, είναι απαραίτητη η μελέτη του HCV RNA (χρησιμοποιώντας αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης ή μέθοδο διακλάδωσης του διακλαδισμένου DNA) για να επιβεβαιωθεί η παρουσία ή η απουσία ιού στον ορό.

Δοκιμές διαλογής. Τα πρώτα συστήματα δοκιμής για την ανίχνευση αντι-ΗΟν βασίστηκαν στην ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του ιικού αντιγόνου ο 100 (αντι-ο100) χρησιμοποιώντας ELISA πρώτης γενεάς (Πίνακας 1). Ωστόσο, το αντι-c100 μπορεί να εμφανιστεί πολλά χρόνια μετά τη μόλυνση με HCV. ενώ υπάρχει υψηλή συχνότητα των ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων σε πληθυσμούς χαμηλού κινδύνου (όπως δότες), 14, 17-20, στη μελέτη της μακροπρόθεσμης αποθήκευσης των δειγμάτων αίματος και σε ασθενείς με υπεργαμμασφαιριναιμία. 21-23

Η δεύτερη γενιά συστημάτων δοκιμών ELISA είναι πιο ευαίσθητη, επιτρέποντας την ανίχνευση αντισωμάτων σε άλλες ιικές πρωτεΐνες, συμπεριλαμβανομένων των c22 και c33 (Πίνακας 1). 24-26 Αντισώματα σε αυτά τα αντιγόνα ανιχνεύονται πιο συχνά από τα αντι-c100 και εμφανίζονται σε παλαιότερους χρόνους. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διάγνωση τόσο της οξείας όσο και της χρόνιας μόλυνσης από HCV. 26-28

Το τρίτο συστήματα παραγωγής δοκιμής ELISA χρησιμοποιούνται σήμερα ευρέως για την έλεγχο της αιμοδοσίας, είναι πιο ευαίσθητες και ειδικές σε σύγκριση με τις ELISA test-συστήματα των προηγούμενων γενεών 29-30, και δίνει σχεδόν 100% σίγουρη για την πρόληψη αποδέκτες μόλυνση των μεταγγίσεων αίματος. Ωστόσο, τα αντισώματα μπορεί να μην ανιχνεύονται σε ασθενείς που έχουν μολυνθεί πριν από λιγότερο από 6 μήνες και σε ασθενείς με ανοσοκαταστολή. Πιθανά ψευδώς θετικά αποτελέσματα (συχνά μεταξύ δωρητών). Από την άποψη αυτή, τα θετικά αποτελέσματα της ELISA θα πρέπει να επιβεβαιωθούν με πρόσθετες δοκιμές.

Πρόσθετες δοκιμές. Τα συστήματα δοκιμής πρώτης γενιάς RIBA αντικαταστάθηκαν από τα συστήματα δοκιμής δεύτερης γενιάς (RIBA-II), τα οποία επιτρέπουν την ανίχνευση αντισωμάτων σε τέσσερα αντιγόνα του ιού (Πίνακας 1). Η μέθοδος RIBA-II (που ονομάζεται επίσης RIBA4) έχει αποδειχθεί αξιόπιστη για την ανίχνευση μόλυνσης και την εξαίρεση των ψευδών θετικών αποτελεσμάτων ELISA. Υπάρχουν αναφορές για στενή συσχέτιση μεταξύ των θετικών αποτελεσμάτων του RIBA-II και της ιαιμίας (επιβεβαιωμένη με την ανίχνευση του HCV RNA στην αλυσωτή αντίδραση πολυμεράσης - PCR) *. 28-31 Τα συστήματα δοκιμών τρίτης γενιάς RIBA (RIBA-III, Πίνακας 1) έχουν αναπτυχθεί με ακόμη μεγαλύτερη ευαισθησία και ειδικότητα σε σύγκριση με το RIBA-II.

Πίνακας. 1 Μέθοδοι για την ανίχνευση αντισωμάτων στον ιό της ηπατίτιδας C (αντι-ΗΟν)

Ανίχνευση του αντιγόνου πυρήνα του ιού της ηπατίτιδας C

Το HCV Core-Ag είναι μια νουκλεοκαψιδική πρωτεΐνη του HCV, η ανίχνευση του οποίου στον ορό χρησιμεύει ως ένδειξη της παρουσίας μιας μόλυνσης που προκαλείται από τον HCV. Το Core-Ag βρίσκεται στον ορό του αίματος αρκετές ημέρες μετά τη μόλυνση με HCV, πολύ πριν την εμφάνιση συγκεκριμένων αντισωμάτων, γεγονός που επιτρέπει τη διάγνωση του OCS στα αρχικά στάδια. Επί του παρόντος, οι συστάσεις για τη διάγνωση του ΕΣ δεν αναφέρουν καμία έρευνα για την ανίχνευση αυτού του δείκτη. Η αξιολόγηση της συγκέντρωσης του Core-Ag κατά τη διάρκεια της αντιιικής θεραπείας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της αντιιικής θεραπείας, αλλά αυτή η προσέγγιση δεν έχει λάβει ευρεία πρακτική εξάπλωση.

Ενδείξεις για εξέταση. Παρόμοια με τις ενδείξεις για τη δοκιμή για την παρουσία IgG αντι-HCV.

Μέθοδοι εργαστηριακής έρευνας. Επί του παρόντος, χρησιμοποιούνται συνδυασμένα σύνολα αντιδραστηρίων που ανιχνεύουν ταυτόχρονα αντι-HCV IgG και Core-Ag HCV.

Χαρακτηριστικά της ερμηνείας των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών μελετών. Ένα θετικό αποτέλεσμα χρησιμοποιώντας μελέτες συνδυάζονται κιτ υποδεικνύει την παρουσία σε ένα δείγμα του ορού αντι-ΗΟν IgG ή / και Core-Ag HCV, η οποία μπορεί να υποδεικνύει τόσο την τρέχουσα και προηγούμενη λοίμωξη που προκαλείται από HCV. Αυτό το αποτέλεσμα αποτελεί ένδειξη για τον σκοπό της έρευνας για την ανίχνευση του RNA του HCV.

Ένα αρνητικό αποτέλεσμα της μελέτης που χρησιμοποιεί συνδυασμένα σύνολα αντιδραστηρίων υποδεικνύει την απουσία ορού IgG IgG και Core-Ag HCV στο δείγμα, γεγονός που δείχνει την απουσία μόλυνσης από HCV.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ, ΧΡΕΙΑΖΕΤΕ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΝΤΕ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ

Πνευματικά δικαιώματα FBUN Κεντρικό Ερευνητικό Ινστιτούτο Επιδημιολογίας του Rospotrebnadzor, 1998 - 2018

Πώς να αποκρυπτογραφήσετε την ανάλυση για αντισώματα έναντι της ιογενούς ηπατίτιδας C;

Πρώτα για ιατρικούς προσδιορισμούς που δεν είναι εξοικειωμένοι με εσάς. Μετά την επαφή με τον ιό της ηπατίτιδας C (HCV) σε ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα του σώματος παράγει ειδικά ανοσοσφαιρίνες - αντισώματα στον ιό, οι οποίες ορίζονται αντι-ΗΟν. Τα αντισώματα περιέχουν δομικές (πυρήνες) και μη δομικές (NS3, NS4, NS5) πρωτεΐνες. Η ανάλυση που δώσατε παρέχει πληροφορίες για το πότε έγινε η μόλυνση, ποια είναι η μορφή της νόσου αυτή τη στιγμή και πόσο ο ιός είναι ενεργός.

Οι δομικές πρωτεΐνες του πυρήνα IgG εμφανίζονται 6 εβδομάδες μετά τη μόλυνση με ηπατίτιδα C. Φτάνουν στην κορυφή τους 6 μήνες μετά τη μόλυνση. Η παρουσία ανοσοσφαιρινών κατηγορίας G, όπως συμβαίνει στην περίπτωσή σας, είναι χαρακτηριστική της χρόνιας μορφής ηπατίτιδας C, δηλ. θα είναι πάντα παρούσα στα αποτελέσματα των δοκιμασιών για την ηπατίτιδα C μετά από να υποστεί ασθένεια που, σε αντίθεση με τα αντισώματα IgM εμφανίζονται μόνο σε έξι μήνες μετά τη μόλυνση και προσιδιάζει στον οξεία μορφή της ηπατίτιδας C.

Τα αντισώματα NS3 ανιχνεύονται στην ανάλυση στα αρχικά στάδια του σχηματισμού αντισώματος. Οι υψηλοί τίτλοι αυτών των αντισωμάτων υποδηλώνουν ότι η ηπατίτιδα C βρίσκεται σε οξεία φάση. Τα αντισώματα NS4 και NS5 εμφανίζονται στα τελευταία στάδια της νόσου, περίπου 11 έως 12 εβδομάδες μετά τη μόλυνση. Ο τίτλος των αντισωμάτων αυτής της κατηγορίας μειώνεται μετά την ανάρρωση. Οι υψηλοί τίτλοι NS4 υποδεικνύουν πιθανή βλάβη στο ήπαρ και περαιτέρω ανάπτυξη της λοίμωξης. Τα αυξημένα επίπεδα NS5 υποδηλώνουν την παρουσία του RNA του ιού και τη μετάβασή του σε μια χρόνια μορφή.

Ερμηνεία της ανάλυσης για την ηπατίτιδα C

Αν μιλάμε για την ερμηνεία της ανάλυσης ως σύνολο, η ηπατίτιδα C έχουν ανιχνευθεί, στάδιο και δραστικότητα της ασθένειας πρέπει να διευκρινιστεί από συμπληρωματικές δοκιμασίες. Σε γενικές γραμμές, οι πληροφορίες που παρέχονται μπορεί να υποδεικνύει είτε ότι υπάρχει ανακτώνται από την οξεία μορφή της ηπατίτιδας C, ή έχετε μια λανθάνουσα φάση της χρόνιας ηπατίτιδας C. Ωστόσο, προκειμένου να καθοριστεί τι ιικό φορτίο και αν υπάρχει κίνδυνος επανενεργοποίηση του ιού, τα δεδομένα αυτά δεν είναι αρκετό. Θα πρέπει επίσης να κάνετε μια εξέταση αίματος για αντισώματα κατηγορίας IgM, RNA του ιού και επίσης να πραγματοποιήσετε πρόσθετη διάγνωση της ιογενούς ηπατίτιδας C χρησιμοποιώντας τη μέθοδο PCR. Παρέχει εκτεταμένες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα της μολυσματικής διαδικασίας σε δεδομένη χρονική στιγμή.

Χρειαζόμαστε επίσης κλινική και εργαστηριακή διάγνωση των σημείων της νόσου. Πρέπει να περάσετε μια βιοχημική εξέταση αίματος. Η ηπατική λειτουργία προσδιορίζεται από τα αποτελέσματα της ανάλυσης στο επίπεδο των ALT, AST, APF, GGTP. Θα πρέπει επίσης να υποβληθείτε σε υπερηχογράφημα και ηπατική ελαστομετρία για να εντοπίσετε πιθανές εστίες ινωτικών βλαβών. Δεν συμπτώματα της νόσου, μειωμένη πυρήνα τάξης IgG αντισώματα προς 1:80 και το επίπεδο κάτω από κανονικές τιμές τρανσαμινασών (ALT και AST) και εξασθενίζει αντισωμάτων IgG NS σε λίγα χρόνια θα υποδεικνύει ότι η λανθάνουσα φάση της ασθένειας εμφανίστηκε, δηλαδή. ένα στάδιο στο οποίο ο ιός καταστέλλεται από το ανοσοποιητικό σύστημα και "κοιμάται" χωρίς να προκαλεί επιβλαβείς επιδράσεις στο σώμα.

Αυτή είναι μόνο μια κατά προσέγγιση εικόνα της διάγνωσης της νόσου σύμφωνα με τα δεδομένα που έχετε στη διάθεσή σας. Για να επιβεβαιώσετε την κατάσταση και να σχεδιάσετε τις περαιτέρω ενέργειές σας, πρέπει να συμβουλευτείτε έναν γιατρό μολυσματικής νόσου.

Ιογενής ηπατίτιδα C

Η ιογενής ηπατίτιδα C - είναι μία οξεία λοιμώδης νόσος του ήπατος που ενεργοποιητής είναι RNA (ριβονουκλεϊνικό οξύ), που περιέχει την οικογένεια του ιού flavavirusov χαρακτηρίζεται από πυρετό, κακουχία και ανάπτυξη στην επακόλουθη ηπατική ανεπάρκεια, η οποία είναι 50 - 60% των περιπτώσεων οδηγεί σε κίρρωση του ήπατος ή καρκίνο του ήπατος, τελειώνοντας με θανατηφόρο αποτέλεσμα.

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, έως ότου μελετηθεί η αιτία της νόσου, η ηπατίτιδα C της ιογενούς λοίμωξης ονομάστηκε ηπατίτιδα "ούτε Α και Β".

Η ασθένεια εντοπίζεται συχνότερα στις αναπτυσσόμενες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ασίας, στη Βόρεια Αφρική, καθώς και σε μεμονωμένες ομάδες ατόμων που πάσχουν από τοξικομανία ή ομοφυλοφιλία. Ετησίως 3 - 4 εκατομμύρια άνθρωποι αρρωσταίνουν και 350 χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν από ιική ηπατίτιδα C.

Το φύλο και η ηλικία δεν επηρεάζονται από τη συχνότητα της λοίμωξης.

Η πρόγνωση για τη ζωή είναι δυσμενής, σχεδόν το ¼ των μολύνσεων οδηγεί σε θανάτους.

Αιτίες

Ο αιτιολογικός παράγοντας της ιογενούς ηπατίτιδας C είναι ο ιός HCV από την οικογένεια των φλαβοϊών. Το Virion έχει ένα σφαιρικό σχήμα, το οποίο περιβάλλεται από ένα κέλυφος, μέσα του περιέχει μια αλυσίδα κληρονομικών πληροφοριών - RNA.

Η πηγή της μόλυνσης είναι ένα άρρωστο άτομο ή ένας ιός φορέας.

Η ιική ηπατίτιδα C μεταδίδεται μόνο μέσω του αίματος. Οι πιο συνηθισμένες διαδρομές μετάδοσης είναι:

 • επίσκεψη ινστιτούτα αισθητικής?
 • πράξεις ·
 • μετάγγιση αίματος;
 • απροστάτευτη επαφή?
 • από τη μητέρα στο παιδί στην προγεννητική περίοδο.

Ταξινόμηση

Ανάλογα με τον βαθμό δραστηριότητας της μολυσματικής διαδικασίας, υπάρχουν:

 • ελάχιστο βαθμό δραστηριότητας ·
 • Ελαφρώς εκφρασμένος βαθμός δραστηριότητας.
 • μετρίως εκφρασμένο βαθμό δραστηριότητας ·
 • έντονη δραστηριότητα.

Ανάλογα με τα στάδια της ιογενούς ηπατίτιδας C:

 • 0 στάδιο - ίνωση (αντικατάσταση ηπατικών κυττάρων με ένα κοινό συνδετικό ιστό που δεν μπορεί να εκτελέσει ηπατική λειτουργία) χωρίς συκώτι.
 • Στάδιο 1 - ήπια ίνωση του ήπατος.
 • Στάδιο 2 - παρουσία μέτριας σοβαρής ίνωσης.
 • Στάδιο 3 - σοβαρή ίνωση.
 • Στάδιο 4 - η ίνωση αντικαθιστά σχεδόν ολόκληρο το ήπαρ, η κατάσταση αυτή ονομάζεται κίρρωση του ήπατος.

Ανάλογα με τη φάση της ροής, υπάρχουν:

 • περίοδο επιδείνωσης της ιογενούς ηπατίτιδας C ·
 • περιόδου λοίμωξης από ιική ηπατίτιδα C.

Σύμφωνα με τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων της ασθένειας, διακρίνονται τέσσερις μορφές:

 • υποκλινικά (δεν υπάρχουν εκδηλώσεις της νόσου).
 • (ελάχιστα σημάδια της νόσου που εκδηλώνονται σε γενική αδιαθεσία) ·
 • ίκτερο (ξετυλιγμένα συμπτώματα χωρίς κιτρίνισμα του δέρματος).
 • ετερόρρυθμη (λεπτομερής συμπτωματολογία της νόσου με την παρουσία κίτρινου δέρματος).

Τα συμπτώματα της ιογενούς ηπατίτιδας C

Η περίοδος επώασης (η περίοδος από την πτώση του ιού της ηπατίτιδας C στο σώμα πριν από την έναρξη των συμπτωμάτων) διαρκεί κατά μέσο όρο από 2 έως 13 εβδομάδες, μερικές φορές η περίοδος επεκτείνεται σε 26 εβδομάδες.

Αρχικές κλινικές εκδηλώσεις

 • αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος στους 37,5 ° C.
 • πόνους στο σώμα?
 • κόπωση;
 • ναυτία;
 • ρίγη?
 • γενική αδυναμία.
 • μειωμένη όρεξη.
 • ζάλη;
 • κεφαλαλγία ·
 • ρινική συμφόρηση;
 • Δίωξη στον λαιμό.
 • ένα ελαφρύ ξηρό βήχα.

Μια λεπτομερή συμπτωματική εικόνα

 • ναυτία;
 • εμετός.
 • πόνος στο στομάχι.
 • πόνος στο σωστό υποχώδριο.
 • φούσκωμα του εντέρου.
 • διάρροια ή δυσκοιλιότητα.

Μετά από εξέταση, ο γιατρός εφιστά επίσης την προσοχή:

 • ίκτερο (κιτρίνισμα του δέρματος και βλεννογόνων μεμβρανών).
 • αυξημένο μέγεθος ήπατος.
 • παρουσία ελεύθερου υγρού στην κοιλιακή κοιλότητα (ασκίτης).
 • σκίαση ούρων.
 • αποχρωματισμός του σκαμνιού.

Χρονισμός της διαδικασίας

 • μειωμένη αποτελεσματικότητα ·
 • μειωμένη μνήμη και προσοχή.
 • χρόνια κόπωση.
 • κατάθλιψη;
 • συναισθηματική αστάθεια ·
 • δυσκολία στην αναπνοή.
 • μη παραγωγικός βήχας.
 • πόνος στην καρδιά.
 • αυξημένη συχνότητα καρδιακού ρυθμού.
 • μείωση της πίεσης.
 • οίδημα των κάτω άκρων, όσχεο, πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα.
 • έλλειψη όρεξης.
 • απώλεια βάρους.
 • αιμορραγία από τον οισοφάγο.
 • ναυτία;
 • εμετός χώρων καφέ.
 • αύξηση του όγκου της κοιλίας,
 • εμφάνιση στο πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα του πλέγματος από τα αγγεία (κεφαλή μεδάλων) ·
 • αιμορραγία από το ορθό ·
 • πίσσα, σκληρά κόπρανα.
 • πόνος στην οσφυϊκή περιοχή.
 • αυξημένη συχνότητα ούρησης.

Παραλλαγές της εξέλιξης της νόσου μετά το οξεικό στάδιο της ιογενούς ηπατίτιδας C:

 • Πλήρης ανάρρωση του σώματος σε 6 έως 12 μήνες με την πλήρη εξαφάνιση των δεικτών ιικής ηπατίτιδας C στο αίμα. Τα άτομα αυτά είναι περίπου το 20% όλων των μολυσμένων.
 • Μετάβαση μιας ιογενούς λοίμωξης σε έναν λεγόμενο φορέα. Δεν εντοπίζονται συμπτώματα της νόσου, αλλά η παρουσία του ιού της ηπατίτιδας C στην ανενεργή μορφή διαγνωσθεί στο αίμα. Τα άτομα αυτά είναι περίπου το 20% όλων των περιπτώσεων μόλυνσης.
 • Η ανάπτυξη χρόνιας ηπατίτιδας C, η οποία εκδηλώνεται συμπτωματικά και εργαστηριακά, μαζί με τη σταδιακή καταστροφή του ήπατος και τον σχηματισμό ηπατικής ανεπάρκειας. Τα άτομα αυτά είναι περίπου το 60% όλων των περιπτώσεων μόλυνσης.

Αποτέλεσμα της χρόνιας ηπατίτιδας C

Σύμφωνα με τις μελέτες της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) ανά 100 άτομα που έχουν μολυνθεί από τον ιό της ηπατίτιδας C:

 • 55 - 85 άτομα με χρονολόγηση της διαδικασίας ή με ασυμπτωματικό φορέα του ιού.
 • 70 άτομα θα υποφέρουν από χρόνιες παθήσεις του ήπατος.
 • 5 έως 20 άτομα θα αναπτύξουν κίρρωση.
 • 10 - 25 άνθρωποι θα πεθάνουν από ιική ηπατίτιδα C.

Διαγνωστικά

Μολυσμένα άτομα ηπατίτιδα C αναφέρεται συνήθως σε γενικούς ιατρούς: την οικογένεια ή τους θεραπευτές με τις καταγγελίες των αδιαθεσία, αδυναμία, κόπωση και πυρετό. Μετά την παραλαβή των εργαστηριακών δεδομένων μελέτες στις οποίες προσκήνιο φλεγμονώδεις αντιδράσεις στις διαταραχές του σώματος και του ήπατος, ο ασθενής στέλνεται σε έναν ειδικό - γαστρεντερολόγο.

Κατά τη διάρκεια της περαιτέρω εξέτασης, η οποία περιλαμβάνει ορολογικές μεθόδους, αποκαλύπτεται η ιογενής φύση της νόσου και ο ασθενής έρχεται υπό την επίβλεψη ιατρού και ιολόγου μολυσματικής νόσου.

Τον ιό της ηπατίτιδας C (HCV), τα αντιγόνα cor, NS3, NS4, NS5, αντισώματα IgG

ΙΠΠΑΤΗΣ ΙΟΥΡΑΣ Γ

Αιτιολογία. Ιός της ηπατίτιδας C (Ιός Ηπατίτιδας C, HCV) - RNA ιός ανήκει στην οικογένεια Flaviviridae.Yavlyaetsya πιο συχνή αιτιολογικός παράγοντας της μεταδοτικών ηπατίτιδας στον κόσμο, ευθύνεται για περίπου το 20% των περιπτώσεων οξείας ηπατίτιδας, χρόνιας ηπατίτιδας 60-70% και περίπου 30% της κίρρωσης και του καρκίνου ήπατος. Μέχρι σήμερα, είναι γνωστοί 11 γονότυποι του ιού και περισσότεροι από 100 από τους υποτύπους του. Ο όρος «γονότυπος» αναφέρεται στην γενετική δομή του ιού: η τυπική ταξινόμηση του γονοτύπου αντιπροσωπεύεται από έναν αριθμό και ένα υπότυπο των πεζών Λατινικής alfavita.Genotipirovanie πρέπει να διεξάγεται για να προσδιοριστεί η πρόγνωση της νόσου, η αποτελεσματικότητα των αντι-ιική θεραπεία και να προσδιοριστεί η διάρκεια της θεραπείας. Σε ασθενείς με γονότυπο 1 b HCV μόλυνση-chronization εμφανίζεται στο 90% των περιπτώσεων, ενώ τα γονοτύπων 2a και 3α στο 33-50%. Λοίμωξη του γονότυπου 1b συνοδεύεται από πιο σοβαρή νόσο, την ανάπτυξη της κίρρωσης και ηπατοκυτταρικού καρκινώματος. Οι ασθενείς με γονότυπο 3α στεάτωση έχουν μια πιο έντονη αλλοιώσεις και των χοληφόρων οδών, καθώς και υψηλότερα επίπεδα ALT σχέση με τους ασθενείς με HCV γονότυπο 1 b. Το επίπεδο της ίνωσης είναι πιο έντονο σε ασθενείς με ιό γονότυπου 1b. Μονοθεραπεία με ιντερφερόνη ανοσολογική απάντηση που παρατηρήθηκε σε 18% των ασθενών που έχουν μολυνθεί με HCV γονότυπο 1 b, και 55% - μολυνθεί με άλλους γονότυπους. Σε συνδυασμό αγωγή ιντερφερόνης ανθεκτικά ribaverin + απόκριση παρατηρήθηκε στο 28% των ασθενών που έχουν μολυνθεί με HCV γονότυπο 1 b και στο 66% των ασθενών που έχουν μολυνθεί με άλλους γονότυπους.

Επιδημιολογία. Ο ιός της ηπατίτιδας C (HCV) μεταδίδεται κυρίως δια της παρεντερικής οδού, το ποσοστό της μόλυνσης HCV είναι υψηλότερη μεταξύ των ασθενών οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση οργάνων, μετάγγιση αίματος, πολλαπλές λαμβάνουν ενδοφλέβιες ενέσεις (τοξικομανείς) και γ είναι σε αιμοκάθαρση. Μέχρι τη δεκαετία του 1990, ο μέγιστος αριθμός λοιμώξεων συνέβη με μετάγγιση αίματος. Η μετάδοση από τη μητέρα στο έμβρυο είναι σπάνια (2.7 έως 4.4%.), Όμως, ο κίνδυνος αυξάνεται αν η μητέρα έχει μολυνθεί με τον ιό HIV (5,4-8,6%). Η σεξουαλική μετάδοση είναι εξαιρετικά σπάνια. Ωστόσο, σε 30% των περιπτώσεων η αιτία της μόλυνσης παραμένει ασαφής. Επιπλέον, παρακαλούμε να γνωρίζουν ότι ο ιός μπορεί να υπάρχει σε βιολογικά υγρά όπως το σάλιο, το γάλα, κολπικές εκκρίσεις, σπέρμα. Η μόλυνση από τον ιό της ηπατίτιδας C μπορεί να ολοκληρώσει την πλήρη εξάλειψη του ιού για να σχηματίσουν μια ανοσοαπόκριση, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό δεν συμβαίνει (50% - 90%) και να αναπτύξει μια χρόνια, προοδευτική λοίμωξη, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε κίρρωση σε υψηλό κίνδυνο για ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα. Παράγοντες που προδιαθέτουν σε περισσότερο σοβαρές ιού γονότυπο της νόσου 1, αρσενικό φύλο, την κατάχρηση οινοπνεύματος και της Ηΐν μόλυνσης.

Κλινικές εκδηλώσεις. Η περίοδος επώασης είναι 1-6 μήνες, η οξεία περίοδος στο 75% των περιπτώσεων είναι ασυμπτωματική, σε μορφή χωρίς ρήξη και συνεπώς συχνά δεν διαγιγνώσκεται σε αυτό το στάδιο.

Διαγνωστικά:

Η εργαστηριακή διάγνωση της ιογενούς ηπατίτιδας C βασίζεται σε:

 • μέθοδοι έμμεσης ανίχνευσης του ιού - ανίχνευση ορολογικών δεικτών (αντισώματα αντιγόνων του ιού). Αυτές οι μέθοδοι σας επιτρέπουν να διαπιστώσετε τη μόλυνση με ιό, να αξιολογήσετε την παρουσία προστατευτικής ανοσίας, να διαφοροποιήσετε τα στάδια της νόσου, να προσδιορίσετε το τέλος της αντιγραφής του ιού.
 • μέθοδοι άμεσης ανίχνευσης του ιού: η ανίχνευση του ιού RNA στο υπό εξέταση βιολογικό υλικό με PCR. Αυτές οι μέθοδοι επιτρέπουν όχι μόνο να διαπιστωθεί η αιτιολογία, αλλά και να αξιολογηθεί η δραστηριότητα του ιού - να προσδιοριστεί το επαναληπτικό στάδιο, να καθοριστεί ο γονότυπος του ιού.

Ορολογική διάγνωση. Τα αντισώματα της κατηγορίας Μ εμφανίζονται 4-6 εβδομάδες μετά τη μόλυνση και παραμένουν έως και 5-6 μήνες με πρωτογενή μόλυνση. Το επίπεδο IgM μπορεί να αυξηθεί ξανά κατά την επόμενη επανενεργοποίηση της λοίμωξης.
αντισώματα κατηγορίας G διαφανούν από 11-12 εβδομάδες μετά τη μόλυνση, τη μέγιστη συγκέντρωση σε 5-6 μήνες και αποθηκεύονται στο αίμα σε ένα σταθερό επίπεδο καθ 'όλη τη διάρκεια της περιόδου της ασθένειας και ανάρρωσης, στη συνέχεια, μειώνεται και μπορεί να διατηρηθεί σε ένα ελάχιστο επίπεδο για τη ζωή. Σε μερικές περιπτώσεις εξαφανίζονται εντελώς. Ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα μπορεί να ανιχνεύσει αντισώματα σε ασθενείς ανοσοκατεσταλμένοι (HIV), ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια, απαραίτητο μικτή κρυοσφαιριναιμία. Ψευδώς θετικά αποτελέσματα μπορούν να παρατηρηθούν σε αυτοάνοσες ασθένειες (80% των περιπτώσεων - αυτοάνοση χρόνια ενεργή ηπατίτιδα), οζώδης πολυαρτηρίτιδα, ρευματοειδή παράγοντα, υπεργαμμασφαιριναιμία, paraproteinemia, παθητική μεταφορά αντισωμάτων. Η ανίχνευση αντισωμάτων δεν επιτρέπει τον προσδιορισμό των διαφορών μεταξύ της τρέχουσας μόλυνσης και της μεταδιδόμενης λοίμωξης. Εάν επιτευχθεί θετικό αποτέλεσμα, απαιτείται επιβεβαίωση με άλλη μέθοδο από άλλο δείγμα. Στην περίπτωση ενός αρνητικού αποτελέσματος των ορολογικών δεικτών, αλλά τη διαθεσιμότητα των κλινικών δεδομένων για την πιθανή παρουσία της μόλυνσης με HCV, μοριακές τεχνικές απαιτούνται για την εκτέλεση ανίχνευση του ιού RNA για να επιβεβαιωθεί ή να αποκλεισθεί η διάγνωση της ενεργού λοίμωξης της ηπατίτιδας C. HCV RNA ανιχνεύεται στο αίμα μέσα σε 5 ημέρες μετά τη μόλυνση, t πολύ πριν από την εμφάνιση αντισωμάτων κατά της ηπατίτιδας C.

Οι μοριακές μέθοδοι για την ανίχνευση του RNA του ιού της ηπατίτιδας C μπορεί να ανιχνεύσει ποιοτικά (ανιχνεύονται / δεν ανιχνεύεται) μορφή ποσοτική μορφή (δεν ανιχνεύονται / παρατηρήθηκε σε ποσότητα) για τον προσδιορισμό του γονότυπου. Κάθε μορφή σάς επιτρέπει να επιλύσετε ορισμένα διαγνωστικά προβλήματα. Ανίχνευση του HCV RNA σε μια ποιοτική μορφή σας επιτρέπει να προσδιορίσει το στάδιο της αναπαραγόμενου ιού και να απαντήσει στο ερώτημα σχετικά με τη δραστηριότητα: την μελέτη που διεξήχθη σε ασθενείς τόσο με οροθετικοί αποτελέσματα και οροαρνητικά όταν η μέθοδος αυτή επιτρέπει να ρυθμίσετε την αιτιολογία της ηπατίτιδας.

Η ποσοτική ανάλυση πραγματοποιείται με PCR σε πραγματικό χρόνο, η οποία είναι η πιο ευαίσθητη μέθοδος. Μετά την εφαρμογή του προτύπου της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, τα αποτελέσματα της ποσοτικής PCR ενοποιούνται, προκειμένου να εκτιμηθεί η δυναμική κατά την εξέταση σε διάφορα εργαστήρια. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε διεθνείς μονάδες (IU). Κάθε σετ για την ποσοτική ανίχνευση του HCV RNA έχει ένα συντελεστή μετατροπής των "αντιγράφων σε ml" σε "ME σε ml". Αυτή η μορφή της αξιολόγησης RNA του ιού εφαρμόζεται πριν από την έναρξη της αντιιικής θεραπείας για τον προσδιορισμό του ιικού φορτίου και τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας της θεραπείας (ιολογική απόκριση), επιβεβαιώνουν την εξάλειψη της ιαιμίας.

Η μελέτη του γονότυπου είναι απαραίτητη για τον προσδιορισμό της πρόγνωσης της νόσου. Επιπλέον, υπάρχουν ενδείξεις ότι ο προτιμώμενος τρόπος μετάδοσης επίσης εξαρτάται από τον γονότυπο του ιού. Πιστεύεται ότι ο τύπος 1c είναι περισσότερο χαρακτηριστικός της οδού μετάγγισης, και τα Ια και 3α είναι πιο συνηθισμένα στη χρήση φαρμάκου. Επιπλέον, ο τύπος του ιού έχει προγνωστική αξία για την πρόβλεψη της αποτελεσματικότητας της θεραπείας και της αξιολόγησης της διάρκειας.

Η απόφαση σχετικά με το σχήμα θεραπείας βασίζεται στο αρχικό ιικό φορτίο και τον γονότυπο του ιού. Η διάρκεια της θεραπείας εξαρτάται από 4 παράγοντες - το αρχικό ιογενές φορτίο, τη δυναμική της ιαιμίας, το χρόνο να φθάσει στο μηδενικό ιικό φορτίο και την ανάπτυξη της ίνωσης.

Όταν μολύνεται με γονότυπο 2 ή 3, η διάρκεια της θεραπείας είναι τουλάχιστον 24 εβδομάδες, με πιθανότητα εμφάνισης μόνιμης ιολογικής απόκρισης περίπου 70%. Όταν μολυνθεί με τον ιό του πρώτου γονότυπου (και επίσης 4, 5 ή 6), η διάρκεια της θεραπείας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 48 εβδομάδες και η πιθανότητα μόνιμης ιολογικής απόκρισης να κυμαίνεται γύρω στο 45%. Εάν υπάρχουν 1, 4, 5 ή 6 γονότυποι, είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί το ιικό φορτίο πριν από την έναρξη της θεραπείας. Το ιικό φορτίο μικρότερο από 400.000 IU / mL θεωρείται χαμηλό, περισσότερο από 400.000 IU / mL - υψηλό. Είναι απαραίτητο να επαναληφθεί ο προσδιορισμός του VL μετά από 12 εβδομάδες θεραπείας. Σε περίπτωση που η μείωση του δείκτη δεν είναι μικρότερη από 2 λογάριθμους θεραπείας, συνεχίστε έως και 72 εβδομάδες. Εάν η ΒΗ δεν μειωθεί κατά 2 λογάριθμους ή περισσότερο, η θεραπεία τερματίζεται λόγω ανεπαρκούς ιολογικής απόκρισης. Ο στόχος της θεραπείας είναι να επιτευχθεί μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο, το οποίο θα πρέπει να επιβεβαιωθεί 6 μήνες μετά το τέλος της θεραπείας.
Ένας άλλος αλγόριθμος απόφασης βασίζεται στον χρόνο για να επιτευχθεί μια ιολογική απόκριση ανεξάρτητα από τον γονότυπο του ιού. Η απουσία μείωσης του επιπέδου του ιικού φορτίου τουλάχιστον 1 lg μετά από 4 εβδομάδες θεραπείας θεωρείται μηδενική απόκριση και η θεραπεία διακόπτεται. Στην περίπτωση ενός μη ανιχνεύσιμου επιπέδου ιικού φορτίου, το αποτέλεσμα θεωρείται ως μια γρήγορη ιολογική ανταπόκριση. Σε αυτή την περίπτωση, με χαμηλό πρωτεύον ιικό φορτίο, η διάρκεια της θεραπείας μπορεί να μειωθεί και σε υψηλά επίπεδα - η θεραπεία θα πρέπει να συνεχιστεί έως 48 εβδομάδες. Όταν το ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο φτάσει σε 12 εβδομάδες θεραπείας, το αποτέλεσμα θεωρείται ως πρώιμη ιολογική ανταπόκριση και η θεραπεία διαρκεί έως και 48 εβδομάδες. Το ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο την εβδομάδα 12 της θεραπείας με μείωση τουλάχιστον 2 μg στο πρωτεύον υποδεικνύει αργή ιολογική ανταπόκριση και η θεραπεία διαρκεί μέχρι 72 εβδομάδες.

Σύμφωνα με τις συστάσεις του ΠΟΥ, η διάγνωση των πιθανών ηπατίτιδας C βασίζεται στην τριπλή ανίχνευση HCV RNA σε ορό ενός ασθενούς με κανένα άλλο δείκτη ηπατίτιδας. Ο ιός της ηπατίτιδας C χαρακτηρίζεται από υψηλή μεταβλητότητα και την παρουσία πολλών παραλλαγών του γονότυπου: Α Laboratory «Synevo» ορίζεται 1a, 1b, 2, 3α, 4. Γονοτυπική αναγκαία για την πραγματοποίηση για τον προσδιορισμό της πρόγνωσης της ασθένειας, την αποτελεσματικότητα των αντι-ιική θεραπεία και τον προσδιορισμό της διάρκειας της πορείας της θεραπείας. Διεξαγωγή PCR αποκαλύπτει όχι μόνο HCV RNA στον ορό, αλλά και στην βιοψία ήπατος, η οποία είναι σημαντική για την επιβεβαίωση της ρόλο του HCV στο σχηματισμό του ηπατοκυτταρικού καρκινώματος. Σε αυτούς τους ασθενείς, το HCV RNA ανιχνεύεται σε ηπατοκύτταρα και απουσία αντι-HCV και HCV RNA στον ορό.

Αλγόριθμοι για την έρευνα και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων:

 • με θετικό αποτέλεσμα αντισωμάτων κατά του HCV, είναι απαραίτητος ο ποιοτικός προσδιορισμός του HCV RNA (PCR). Ένα θετικό αποτέλεσμα PCR για την ηπατίτιδα C επιβεβαιώνει την παρουσία του ιού, αλλά δεν δείχνει την ανάπτυξη ηπατίτιδας.
 • με αρνητικό αποτέλεσμα αντισωμάτων κατά του HCV και την ύπαρξη υποψίας οξείας ηπατίτιδας C, πραγματοποιείται ποιοτικός προσδιορισμός του HCV RNA. Με θετικό αποτέλεσμα PCR, επιβεβαιώνεται η διάγνωση, και στη συνέχεια είναι απαραίτητο να επαναληφθεί ορολογική εξέταση για να επιβεβαιωθεί η ορομετατροπή. Με την παρουσία ανοσοκατασταλτικών και επιδημιολογικών ή εργαστηριακών λόγων για την υποψία μόλυνσης με HCV, πρέπει να διεξάγεται ποιοτική PCR ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα ορολογικών δοκιμών.
 • Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση και μετά από μεταμόσχευση νεφρού χρειάζονται ετήσια παρακολούθηση αντισωμάτων κατά του HCV.
 • Η PCR θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθεί σε οροθετικές έγκυες γυναίκες για να εκτιμηθεί ο κίνδυνος κάθετης μόλυνσης. Ο κίνδυνος μόλυνσης από το έμβρυο κυμαίνεται από 0% έως 5%, αλλά ο κίνδυνος μόλυνσης αυξάνεται με τον κίνδυνο μόλυνσης από 15% έως 30% σε περίπτωση μολύνσεως από HIV στη μητέρα.

Ηπατίτιδα με αυτό που είναι πυρήνας

Έχει παραδώσει την ανάλυση για μια ηπατίτιδα με: Αποτελέσματα _ αντισώματα ανακαλύπτονται: Core NS3 NS5 kn 14.4 Πείτε ή πείτε τι σημαίνει αυτό;

Floris Shayakhmetov Profi (631), έκλεισε πριν από 9 χρόνια

AlexeY Mudrets (17332) πριν από 9 χρόνια

Αυτό σημαίνει ότι στο αίμα υπάρχουν αντισώματα ορισμένων πρωτεϊνών του ιού της ηπατίτιδας C.
Ο ιός αποτελείται από πρωτεΐνες:
Καψίδιο πυρήνα - πρωτεΐνη
Ε1, Ε2, ρ7 - γλυκοπρωτεΐνες περιβλήματος
NS2 - εξαρτώμενη από ψευδάργυρο πρωτεάση
NS3 - πρωτεάση σερίνης, χηλικάση, νουκλεοτιδική τριφωσφατάση
NS4A - συμπαράγοντα NS3
NS4B -?
NS5A - καθορίζει την αντίσταση των κυττάρων στην ιντερφερόνη
NS5B - RNA-εξαρτώμενη RNA πολυμεράση
.
Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε ή ήταν ένας ιός της ηπατίτιδας C στο σώμα.
Μία απλή αξιολόγηση σχετικά με την παρουσία του ιού μπορεί να παρασχεθεί μόνο με εξέταση αίματος για RNA του ιού της ηπατίτιδας C χρησιμοποιώντας τη μέθοδο PCR (αποκαλούμενη ποιοτική ανάλυση).

Πηγή: http://www.hcv.ru/ - τοποθεσία της κοινότητας των ασθενών με ηπατίτιδα C

Σιωπή TychoTihoTiho Το Thinker (6692) πριν από 9 χρόνια

Ευγενία Κοσπέρι Τεχνητή Νοημοσύνη (156534) πριν από 9 χρόνια

Διαβάστε την Σιωπή
Έπεσε κάτω από την καρέκλα
Πώς είναι σωστό gugugu

Becar Φωτισμένοι (33015) πριν από 9 χρόνια

Έχετε ηπατίτιδα C.

Σας ευχαριστώ! Master (1583) πριν από 9 χρόνια

Γενικά, πρέπει να το πάρετε ξανά. Για παράδειγμα στο Ινστιτούτο. Sklifasovsky. Κάνουν τις πιο ακριβείς δοκιμές. Αν υπάρχει θετικό αποτέλεσμα, τότε είστε άρρωστος με ηπατίτιδα C

M_ok Mudrets (15647) πριν από 9 χρόνια

http://salutmed.ru/faq/1/17/ σε αυτό το σύνολο συνδέσμων. ανεξάρτητα από το τι τίτλο. θα απαντηθούν καθ 'όλη τη διάρκεια της ημέρας. αλλά εδώ. δεν πρέπει να ρωτήσετε. δεν υπάρχουν γιατροί. έτσι. βαμβάκι σας ponapishut.

Ο χρήστης διαγράφηκε Master (1424) πριν από 9 χρόνια

ότι έχετε μολυνθεί με τον ιό HIV και την ηπατίτιδα C, υπεβλήθησαν σε βιοψία και γενική ανάλυση θα υπάρχει να δει ακριβώς φλεγμονή μορφή ή φορέα στο αίμα και να είστε βέβαιος να κάνει γονότυπο μόνο μερικές γονότυπους δεν Lecha. Αν είναι φλεγμονή, τότε θα προσφέρουν θεραπεία σε μια συνολική ανοχή 30 έως 50 ανά μήνα. Το αλκοόλ γενικά αποκλείεται, οξύ, λίπος και τρέφονται με την ομάδα αίματός του. Μην ανησυχείτε μόνο στη Ρωσία για στατιστικά στοιχεία για το 2007 ασθενή 5 εκατομμύρια άτομα και όσους δεν γνωρίζουν. Βρίσκεται σε όλες τις ηλικίες 580 ετών που δεν είστε εκείνος που έχει πιάσει αυτόν τον ιό. Εγώ ο ίδιος είμαι ο κομιστής του Γ και περνούσα όλο αυτό το νερό

Καλή φίδι Guru (3466) πριν από 9 χρόνια

Πρώτον, μην χάσετε τον αυτοέλεγχο. Ίσως αυτό να είναι τώρα το πιο σημαντικό.
Δεύτερον, μην προσεγγίζετε τις πληροφορίες που σας εμπίπτουν τώρα (για παράδειγμα, αυτές είναι οι απαντήσεις στα σχέδια απαντήσεων στο mail.ru)
Στη συνέχεια, μην προσπαθήσετε να κάνετε αυτοθεραπεία (βότανα, θεραπευτές, μάγοι, τυχοδιώκτες κ.λπ.)
Μετά από λίγο (σε 2-3 εβδομάδες) επανεισέρχονται στην εργαστηριακή εξέταση, σε διάφορα διαγνωστικά κέντρα.
Τι να παραδώσει - σε αναζήτηση των δεικτών ηπατίτιδας Β και C.
Εάν όλα τα αποτελέσματα είναι αρνητικά (τίποτα δεν θα βρεθεί) - τότε μπορείτε να σκεφτείτε για το λάθος του προσδιορισμού για πρώτη φορά ή για το μεταβατικό φορέα (στον ιό της ηπατίτιδας C αυτό συμβαίνει).
Εάν υπάρχουν επαναλαμβανόμενα θετικά αποτελέσματα, είναι απαραίτητο να πάτε στον nifectivist.
Ανίχνευση δεικτών του ιού της ηπατίτιδας C ΧΩΡΙΣ κλινικές και εργαστηριακές εκδηλώσεις ηπατίτιδας η ίδια, δηλ. φλεγμονή του ήπατος - ονομάζεται μεταφορά.
Η διάγνωση της ηπατίτιδας C τίθεται παρουσία λοίμωξης, κλινικών και εργαστηριακών εκδηλώσεων.
Σίγουρα, σε περίπτωση μεταφοράς, και όσο περισσότερη ηπατίτιδα απαιτεί επαρκές μέλι. βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης της βελτιστοποίησης της διατροφής, της διατροφής, της φαρμακευτικής θεραπείας.
Ηπατίτιδα C - δεν είναι μια πρόταση με αυτό ζουν πολύ καιρό, αλλά η ανάγκη για σοβαρή προσοχή στην κατάσταση, την υγεία και τη ζωή του.

Πηγή: ιατρική εκπαίδευση

Ο χρήστης διαγράφηκε Γκουρού (2762) πριν από 9 χρόνια

πρέπει να πάτε στον αναλυτή των μολυσματικών ασθενειών και να πάρετε μια παραπομπή στη βιοχημεία του αίματος (ast, alt), σύμφωνα με τον ίδιο ο γιατρός θα σας δει τον φορέα των inf. ή έχετε χρόνιο gep. Γ, η περίθαλψή σας εξαρτάται από αυτό, αν φέρει το inf. Στη συνέχεια ζείτε όσο ζείτε (αλλά το αλκοόλ και τα λιπαρά τρόφιμα εξαιρούνται σε κάθε περίπτωση), θα πρέπει να γνωρίζετε ότι μπορείτε να μολύνετε τον σύντροφό σας αν το hep. Με το cron. μπορεί να διορίζει υποδοχή λεκ-in, αλλά μπορώ να πω ότι η ζωή δεν έχει τελειώσει, και, δυστυχώς, οι μεταφορείς είναι ένας στους πέντε ανθρώπους, και δεν υπάρχει τίποτα για να ζήσουν φυσιολογικά και γεννούν υγιή παιδιά, καλή τύχη.

Γενικές πληροφορίες

Επιβεβαιωτική δοκιμή για αντισώματα κατά του ιού της ηπατίτιδας C (μέθοδος ELISA) - Μέθοδος ανίχνευσης μόλυνσης από ηπατίτιδα C, με την ανίχνευση στο αίμα και των δύο αντισωμάτων IgG τάξης και IgM, παραγόμενες πρωτεΐνες του HCV με ένζυμο-συνδεδεμένη ανοσορροφητική δοκιμασία για επιβεβαίωση διαλογής. Στο πρότυπο δεν υπάρχουν αντισώματα στον ιό της ηπατίτιδας C στο αίμα. Οι κύριες ενδείξεις για: υποψία ιογενή ηπατίτιδα, θετικά στοιχεία και αμφισβητήσιμες δεδομένα που ελήφθησαν στις προκαταρκτικές μελέτες σχετικά με τον ιό της ηπατίτιδας C (προσδιορισμός των συνολικών αντισωμάτων κατά της ηπατίτιδας C).

Ο αιτιολογικός παράγοντας της ηπατίτιδας C είναι ο ιός που περιέχει RNA. Προηγουμένως ονομάστηκε ηπατίτιδα, ούτε Α ούτε Β. Ο ιός μεταδίδεται μέσω του αίματος και σεξουαλικά. Η περίοδος επώασης κυμαίνεται από 2 εβδομάδες έως 6 μήνες. πραγματοποίηση Χρόνια ροής ηπατίτιδα C (χρόνιας ενεργού ηπατίτιδας), παρατηρήθηκε σε ένα σημαντικό ποσοστό των ασθενών είναι 50%, και συχνά εξελίσσεται κίρρωση.
Ο ιός της ανθρώπινης ηπατίτιδας C στη σύνθεσή του περιέχει έναν αριθμό πρωτεϊνών στις οποίες σχηματίζονται αντισώματα. Αυτή η νουκλεοκαψιδική πρωτεΐνη είναι C-πυρήνας (πυρήνας), επιστρωμένη Ε1-Ε2, πρωτεΐνες - NS1, NS2, NS3, NS4, NS5. Αυτά τα αντισώματα σχηματίζουν επίσης αντισώματα, τα οποία μπορούν να ανιχνευθούν στον ορό του αίματος.

Η εμφάνιση ολικών αντισωμάτων στον ιό της ηπατίτιδας C στους ανθρώπους είναι μεταβλητή, αλλά κατά μέσο όρο η παραγωγή αντισωμάτων αρχίζει 3-6 εβδομάδες μετά τη μόλυνση. Η πρώτη, με 3-6 εβδομάδες ασθένειας, αρχίζει να σχηματίζει αντισώματα κατηγορίας IgM. Μετά από 1,5-2 μήνες, ξεκινάει μια αξιόλογη παραγωγή αντισωμάτων κατηγορίας IgG, φθάνοντας το μέγιστο της συγκέντρωσης κατά 3-6 μήνες από τη νόσο. Αυτός ο τύπος αντισώματος μπορεί να ανιχνευθεί στον ορό του αίματος για χρόνια. Ως εκ τούτου, η ανίχνευση αντισωμάτων επιτρέπει τη διάγνωση της μόλυνσης από ηπατίτιδα C, ξεκινώντας από 3-6 εβδομάδες και περισσότερο μετά τη μόλυνση. Σημειώστε ότι η ανίχνευση των αντισωμάτων κατηγορίας IgG και IgM σε μια τέτοια διαλογή μέθοδο ρύθμισης (ELISA) και είναι ανεπαρκής για τη διάγνωση της ηπατίτιδας C και πρέπει να επιβεβαιωθεί με ανοσοστύπωμα ή περισσότερα ευαίσθητα συστήματα δοκιμών. Δεδομένης της ευαισθησίας των σύγχρονων συστημάτων δοκιμών (μέθοδος ELISA), συνιστάται η μελέτη να διεξαχθεί όχι νωρίτερα από 4-6 εβδομάδες μετά την πιθανή μόλυνση.

Για να δοκιμαστεί συστήματα περιλαμβάνουν μέθοδο υπερευαισθησία της ταυτοποίησης τάξης ανοσοσφαιρίνης IgM και IgG σε μη δομικές πρωτεΐνες του ιού της ηπατίτιδας C - NS3, NS4, NS5 και μία δομική πρωτεΐνη C (πυρήνα). Η κύρια ιδιότητα αυτού του συστήματος δοκιμής είναι η ικανότητα να ανιχνεύει την ανθρώπινη IgM και IgG αντισώματα (πλάσμα) του αίματος ορού σε διαφορετικά αντιγόνα του ιού λόγω της αλληλεπίδρασής τους με ανασυνδυασμένα αντιγόνα ακινητοποιημένα πάνω στην πλάκα μικροτιτλοδότησης.

Οι συνολικοί δείκτες και η μεταγραφή της ανάλυσης για αντισώματα κατά της ηπατίτιδας C

Η ιογενής βλάβη στο συκώτι σήμερα εκδηλώνεται συχνά στην πρακτική των γαστρεντερολόγων. Και ο αρχηγός, φυσικά, θα είναι μεταξύ αυτών της ηπατίτιδας C. Πηγαίνοντας στο χρόνιο στάδιο, προκαλεί σημαντική βλάβη στα ηπατικά κύτταρα, διακόπτοντας τις λειτουργίες του πεπτικού συστήματος και του φραγμού.

Η ηπατίτιδα C χαρακτηρίζεται από αργή ροή, μακρά περίοδο χωρίς εκδήλωση των κύριων συμπτωμάτων της νόσου και υψηλό κίνδυνο επιπλοκών. Η ασθένεια για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν αποδίδεται και μπορεί να αποκαλυφθεί μόνο με τη δοκιμή αντισωμάτων κατά της ηπατίτιδας C και άλλων δεικτών.

Τα ηπατοκύτταρα (ηπατικά κύτταρα) επηρεάζονται από τον ιό, προκαλεί δυσλειτουργία και καταστροφή. Σταδιακά, αφού περάσει από το στάδιο της χρόνιοτητας, η ασθένεια οδηγεί στο θάνατο ενός ατόμου. Η έγκαιρη διάγνωση ενός ασθενούς για αντισώματα ηπατίτιδας C μπορεί να σταματήσει την ανάπτυξη της νόσου, να βελτιώσει την ποιότητα και το προσδόκιμο ζωής του ασθενούς.

Ο ιός της ηπατίτιδας C απομονώθηκε για πρώτη φορά στα τέλη του 20ου αιώνα. Η ιατρική σήμερα διακρίνει ανάμεσα σε έξι παραλλαγές του ιού και πάνω από εκατό των υποτύπων του. Ο ορισμός της ποικιλίας ενός μικροβίου και του υποτύπου του σε ένα άτομο είναι πολύ σημαντικός, καθώς καθορίζει την πορεία της νόσου και, κατά συνέπεια, τις προσεγγίσεις της θεραπείας της.

Από την αρχική είσοδο του ιού στο ανθρώπινο αίμα, πριν από την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, χρειάζονται 2 έως 20 εβδομάδες. Περισσότερα από τα τέσσερα πέμπτα όλων των περιπτώσεων οξείας λοίμωξης αναπτύσσονται χωρίς συμπτώματα. Και μόνο σε μία από τις πέντε περιπτώσεις είναι δυνατόν να αναπτυχθεί μια οξεία διαδικασία με χαρακτηριστική φωτεινή κλινική εικόνα σύμφωνα με όλους τους κανόνες για τη μεταφορά του ίκτερου. Η χρόνια εξέλιξη της λοίμωξης αποκτά περισσότερους από τους μισούς ασθενείς και στη συνέχεια περνά στην κίρρωση του ήπατος.

Ταυτόχρονα εντοπίζονται τα αντισώματα στον ιό της ηπατίτιδας C είναι σε θέση να διαγνώσουν τη λοίμωξη στο πιο πρωταρχικό της στάδιο και να δώσουν στον ασθενή την ευκαιρία για μια πλήρη θεραπεία.

Ποια είναι τα αντισώματα έναντι της ηπατίτιδας C;

Οι άνθρωποι που δεν σχετίζονται με την ιατρική μπορούν να έχουν μια φυσική ερώτηση - αντισώματα στην ηπατίτιδα C, τι είναι;

Ο ιός αυτής της νόσου στη δομή της περιέχει έναν αριθμό πρωτεϊνικών συστατικών. Κατά την κατάποση, αυτές οι πρωτεΐνες προκαλούν το ανοσοποιητικό σύστημα να αντιδράσει και να σχηματιστούν αντισώματα στη μορφή ηπατίτιδας C. Διαφορετικοί τύποι αντισωμάτων απομονώνονται ανάλογα με τον τύπο της αρχικής πρωτεΐνης. Αυτά καθορίζονται εργαστηριακά σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και διαγιγνώσκουν τα διάφορα στάδια της νόσου.

Πώς γίνεται η δοκιμασία αντισωμάτων κατά της ηπατίτιδας C;

Για την ανίχνευση αντισωμάτων κατά της ηπατίτιδας C, ένας άντρας στο εργαστήριο παράγει φράχτη φλεβικού αίματος. Αυτή η μελέτη είναι βολική επειδή δεν απαιτεί προετοιμασία, εκτός από την αποχή από την κατανάλωση 8 ωρών πριν από τη διαδικασία. Σε αποστειρωμένο σωλήνα, το αίμα του ατόμου διατηρείται, μετά από ανάλυση ανοσοενισχυτικού (ELISA) με βάση τη δέσμευση αντιγόνου-αντισώματος, ανιχνεύονται κατάλληλες ανοσοσφαιρίνες.

Ενδείξεις για τη διάγνωση:

 • διαταραχές στο έργο του ήπατος, παράπονα του ασθενούς,
 • αυξημένοι δείκτες ηπατικής λειτουργίας στη βιοχημική ανάλυση - τρανσαμινάσες και κλάσματα χολερυθρίνης.
 • προεγχειρητική εξέταση.
 • προγραμματισμός εγκυμοσύνης?
 • αμφισβητήσιμα δεδομένα της διάγνωσης με υπερήχους της κοιλιακής κοιλότητας, ιδιαίτερα του ήπατος.

Αλλά συχνά τα αντισώματα της ηπατίτιδας C βρίσκονται στο αίμα κατά λάθος, όταν εξετάζουμε μια έγκυο ή προγραμματισμένη πράξη. Για ένα άτομο αυτές οι πληροφορίες είναι σε πολλές περιπτώσεις ένα σοκ. Αλλά μην πανικοβληθείτε.

Υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις όπου είναι δυνατά τόσο ψευδώς αρνητικά όσο και ψευδώς θετικά αποτελέσματα διάγνωσης. Συνεπώς, μετά από διαβούλευση με έναν ειδικό, συνιστάται να επαναληφθεί μια αμφισβητήσιμη ανάλυση.

Αν ανιχνευθούν αντισώματα κατά της ηπατίτιδας C, δεν αξίζει να τα προσαρμόζουμε στα χειρότερα. Θα πρέπει να ζητήσετε τη συμβουλή ενός εξειδικευμένου ειδικού και να διεξαγάγετε πρόσθετες εξετάσεις.

Τύποι αντισωμάτων κατά της ηπατίτιδας C

Ανάλογα με το αντιγόνο στο οποίο σχηματίζονται, τα αντισώματα για την ηπατίτιδα C χωρίζονται σε ομάδες.

Αντισώματα κατά του HCV IgG - Κατηγορίας G για τον ιό της ηπατίτιδας C

Αυτός είναι ο κύριος τύπος αντισωμάτων που καθορίστηκε για τη διάγνωση της μόλυνσης κατά την αρχική εξέταση σε ασθενείς. "Αυτοί οι δείκτες ηπατίτιδας C, τι είναι;" - οποιοσδήποτε ασθενής θα ζητήσει από το γιατρό.

Εάν αυτά τα αντισώματα έναντι της ηπατίτιδας C είναι θετικά, αυτό δείχνει ότι το ανοσοποιητικό σύστημα έχει εκτεθεί στον ιό αυτό πριν, μπορεί να υπάρξει μια μορφή αργής εκδήλωσης της νόσου χωρίς μια ζωντανή κλινική εικόνα. Κατά τη στιγμή της δειγματοληψίας, δεν υπάρχει ενεργός αναδιπλασιασμός του ιού.

Η ανίχνευση δεδομένων ανοσοσφαιρίνης στο αίμα ενός ατόμου είναι ο λόγος για μια πρόσθετη εξέταση (ανίχνευση του RNA του αιτιολογικού παράγοντα της ηπατίτιδας C).

Αντιγόνο IgM αντιγόνου - HCV - αντισώματα κατηγορίας Μ σε πυρηνικές πρωτεΐνες HCV

Αυτός ο τύπος σημειωτών αρχίζει να ξεχωρίζει αμέσως μετά τον παθογόνο μικροοργανισμό που πλήττει το ανθρώπινο σώμα. Εργαστήριο μπορεί να παρακολουθηθεί ένα μήνα μετά την περίπτωση της λοίμωξης. Εάν ανιχνευθούν αντισώματα κατά της ηπατίτιδας C της κατηγορίας M, τότε διαγνωρίζεται μια οξεία φάση. Ο αριθμός αυτών των αντισωμάτων αυξάνεται τη στιγμή της αποδυνάμωσης της ανοσίας και της ενεργοποίησης του ιού στη χρόνια διαδικασία της νόσου.

Με τη μείωση της δραστηριότητας του παθογόνου και τη μετάβαση της νόσου σε χρόνια μορφή, αυτός ο τύπος αντισωμάτων μπορεί να σταματήσει να διαγνωστεί στο αίμα κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Σύνολο αντι-HCV - ολικά αντισώματα κατά της ηπατίτιδας C (IgG και IgM)

Σε πρακτικές καταστάσεις, αναφέρονται συχνότερα σε αυτό το είδος μελέτης. Αντισώματα προς το σύνολο του ιού της ηπατίτιδας C αντιπροσωπεύουν την ανίχνευση και των δυο κατηγοριών δεικτών ως Μ και G. Αυτό γίνεται κατατοπιστική ανάλυση μετά από αποθήκευση της πρώτης κατηγορίας των αντισωμάτων, δηλαδή 3-6 εβδομάδες μετά την μόλυνση γεγονός. Δύο μήνες αργότερα, κατά μέσο όρο, μετά την ημερομηνία αυτή, παράγονται ενεργά ανοσοσφαιρίνες κατηγορίας G. Είναι καθορισμένα στο αίμα ενός άρρωστου για όλη τη ζωή ή μέχρι να εξαλειφθεί ο ιός.

Τα συνολικά αντισώματα έναντι της ηπατίτιδας C είναι ένας καθολικός τρόπος αρχικής διαλογής της νόσου ένα μήνα μετά την ανθρώπινη μόλυνση.

Αντι-HCV NS - αντισώματα σε μη δομικές πρωτεΐνες HCV

Οι δείκτες που αναφέρθηκαν παραπάνω ανήκαν σε δομικές πρωτεϊνικές ενώσεις του αιτιολογικού παράγοντα της ηπατίτιδας C. Αλλά υπάρχει μια κατηγορία πρωτεϊνών που ονομάζονται μη δομικές πρωτεΐνες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη διάγνωση της ασθένειας του ασθενούς. Αυτές είναι οι ομάδες NS3, NS4, NS5.

Τα αντισώματα έναντι των στοιχείων NS3 ανιχνεύονται στο πρώτο στάδιο. Χαρακτηρίστε την πρωταρχική αλληλεπίδραση με το παθογόνο και χρησιμεύστε ως ανεξάρτητος δείκτης της παρουσίας μόλυνσης. Η μακροπρόθεσμη διατήρηση αυτών των τίτλων σε μεγάλους όγκους μπορεί να αποτελεί ένδειξη του αυξημένου κινδύνου μετάβασης της μόλυνσης σε χρόνια μορφή.

Αντισώματα στα NS4 και NS5 στοιχεία ανιχνεύονται στις καθυστερημένες περιόδους της νόσου. Το πρώτο από αυτά δείχνει το επίπεδο της ηπατικής βλάβης, το δεύτερο - σχετικά με την έναρξη χρόνιων μηχανισμών μόλυνσης. Η μείωση των τίτλων και των δύο δεικτών θα είναι ένα θετικό σημάδι της έναρξης της ύφεσης.

Στην πράξη, η παρουσία μη δομημένων αντισωμάτων ηπατίτιδας C στο αίμα σπάνια ελέγχεται, καθώς αυτό αυξάνει σημαντικά το κόστος της μελέτης. Πιο συχνά για τη μελέτη της κατάστασης του ήπατος, χρησιμοποιούνται πυρήνες αντισωμάτων για την ηπατίτιδα C.

Άλλοι δείκτες της ηπατίτιδας C

Στην ιατρική πρακτική, υπάρχουν αρκετοί άλλοι δείκτες που κρίνουν την παρουσία ενός ασθενούς με τον ιό της ηπατίτιδας C.

HCV-RNA - RNA του ιού της ηπατίτιδας C

Ο αιτιολογικός παράγοντας της ηπατίτιδας C - που περιέχουν RNA, μπορεί ως εκ τούτου να είναι μέθοδος PCR για να διεξάγει την αντίστροφη ανίχνευση γονιδιακής μεταγραφής του παθογόνου στο αίμα ή βιοϋλικών, που λαμβάνονται σε βιοψία ήπατος.

Αυτά τα συστήματα δοκιμής είναι πολύ ευαίσθητα και μπορούν να ανιχνεύσουν ακόμη και ένα μόνο σωματίδιο του ιού στο υλικό.

Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατό όχι μόνο να διαγνωστεί η ασθένεια αλλά και να καθοριστεί ο τύπος της, γεγονός που συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός σχεδίου μελλοντικής θεραπείας.

Αντισώματα στην ηπατίτιδα C: ερμηνεία της ανάλυσης

Εάν ο ασθενής έχει λάβει τα αποτελέσματα της ανάλυσης για την ανίχνευση της ηπατίτιδας C με μια ανοσολογική δοκιμή ενζύμου (ELISA), μπορεί να αναρωτηθεί - τα αντισώματα της ηπατίτιδας C, τι είναι αυτό; Και τι δείχνουν;

Κατά τη μελέτη του βιοϋλικού για την ηπατίτιδα C, δεν ανιχνεύονται τα συνολικά αντισώματα.

Ας εξετάσουμε παραδείγματα αναλύσεων IFA για την ηπατίτιδα C και την ερμηνεία τους:

Οι ερωτήσεις σας

Ερώτηση: Ηπατίτιδα με ανάλυση αποκρυπτογράφησης;

Γεια σας, έχει παραδώσει την ανάλυση για τα αντισώματα μιας ηπατίτιδας με, η απάντηση έχει έρθει, άμεση, ότι σημαίνει. Εξοπλισμός τιμών αναφοράς αποτελεσμάτων
Αντισώματα στα ποσά του ιού της ηπατίτιδας C (αντι-HCV). ΘΕΤΙΚΟ αρνητικό

Το αποτέλεσμα της ανάλυσης μπορεί να θεωρηθεί θετικό, αλλά για να πάρετε μια ακριβή απάντηση σε αυτό το ερώτημα, πρέπει να συμβουλευτείτε προσωπικά έναν ειδικό για τις μολυσματικές ασθένειες.

Ορολογικές εξετάσεις
Όνομα της δοκιμής Αποτέλεσμα Τιμές αναφοράς Εξοπλισμός
Αντισώματα στα ποσά του ιού της ηπατίτιδας C (αντι-HCV). ΘΕΤΙΚΟ αρνητικό

Τα λαμβανόμενα αποτελέσματα της έρευνας υποδεικνύουν την παρουσία του ιού της ηπατίτιδας C Σε αυτή την περίπτωση, καλό είναι να συμβουλευτείτε ένα γιατρό ηπατολόγος, για να αντιμετωπίσει το ζήτημα της ανάγκης για επαρκή θεραπεία. Είναι επίσης απαραίτητο να περάσετε μια βιοχημική εξέταση αίματος, για να προσδιορίσετε τη λειτουργία του ήπατος. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή την ασθένεια, τις μεθόδους διάγνωσης και θεραπείας, διαβάστε τη σειρά άρθρων κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο: Ηπατίτιδα C.

Καλησπέρα!
Πες μου τι σημαίνει αυτό από την ανάλυση;

Τα λαμβανόμενα αποτελέσματα της εξέτασης δείχνουν χρόνιας ηπατίτιδας C. Συνιστάται να συμβουλευτείτε ένα γιατρό ηπατολόγος, για σύνθετη εξέταση και προορισμού, εάν είναι απαραίτητο κατάλληλη θεραπεία. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή τη νόσο και τις μεθόδους διάγνωσης, διαβάστε τη σειρά άρθρων κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο: Ηπατίτιδα C.

Καλησπέρα!
Ευχαριστώ για την απάντηση.
Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί η χρόνια πορεία της ηπατίτιδας C.
Εάν τα αποτελέσματα της μελέτης επιβεβαιώσουν την παρουσία της ιογενούς ηπατίτιδας C. Ωστόσο, η μόλυνση είναι σε κατάσταση ύφεσης λαμβάνοντας υπόψη την Ig Ig - αρνητική. Η τελευταία προϋπόθεση αξιολόγηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την ανάλυση PCR του αίματος για RNA του ιού της ηπατίτιδας C και προσδιορισμού του γονότυπου των C gepatitata ποσοτική δοκιμασία για την ηπατίτιδα C.
Άφεση της ηπατίτιδας C - μια κατάσταση της νόσου όταν τα ιικά σωματίδια είναι είτε απούσα στο αίμα, ενώ στο εσωτερικό των κυττάρων του ήπατος, ή είναι εντελώς απούσα στο αίμα και στα κύτταρα του ήπατος
Με ύφεση, η σεξουαλική μετάδοση εξαιρείται λόγω της χαμηλής συγκέντρωσης ή απουσίας του ιού της ηπατίτιδας C στο αίμα.
P.S Από τις 4 Δεκεμβρίου 2012 έως τις 14 Δεκεμβρίου 2012 ήμουν ξαπλωμένη με δηλητηρίαση στην τοξικολογία. (Δηλητηριώδες αέριο) και να κάνω μια τέτοια υπόθεση εκεί που θα μπορούσα να κάνω την ηπατίτιδα C, υποθέτω ότι δεν χρειάζεται να εξηγήσω τι υπήρχε στην τοξικολογία στο δημοτικό νοσοκομείο.
Σας ευχαριστώ για νωρίτερα.

Είστε απολύτως σωστός, αλλά δεν υπάρχει καμία έννοια του υγιούς μεταφορέα στην ιατρική. Η κλινική σας διάγνωση θα ακουστεί, ως εξής: Χρόνια ηπατίτιδα C, χαμηλό ιικό φορτίο, στάδιο άφεσης, με ή χωρίς εξασθένηση της ηπατικής λειτουργίας. Υπό την προϋπόθεση, αν πράγματι το ιικό φορτίο θα είναι χαμηλό. Συνεπώς, συνιστάται η διεξαγωγή πρόσθετων μεθόδων εξέτασης για τη διευκρίνιση της διάγνωσης και, εάν είναι απαραίτητο, η παροχή κατάλληλης θεραπείας: αντιιική ή συμπτωματική. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή τη νόσο και τις μεθόδους διάγνωσης, διαβάστε τη σειρά άρθρων κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο: Ηπατίτιδα C.

πέρασε την ανάλυση για την ηπατίτιδα, ήρθε ηπατίτιδα C, πυρήνες otrits., NS-6,9.chto αυτό σημαίνει

Σε αυτήν την περίπτωση, είναι πολύ σημαντικό να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα την πάροδο του χρόνου, επειδή η τιμή αυτής της παραμέτρου ως NS ενδεικτική της εμφάνισης της ύφεσης, επαρκή ανταπόκριση στη θεραπεία. Σας συνιστώ να συμβουλευτείτε προσωπικά έναν γιατρό μολυσματικής νόσου. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα μπορείτε να βρείτε στο θεματικό τμήμα της ιστοσελίδας μας: Ηπατίτιδα C

Καλή μέρα! Τι μαρτυρούν τα ακόλουθα;

Αυτή η ανάλυση δείχνει ότι έχετε ηπατίτιδα C. Σας συνιστώ να συμβουλευτείτε προσωπικά έναν ηπατολόγο που μπορεί να καθορίσει την περαιτέρω τακτική δυναμικής παρατήρησης και θεραπείας (εάν είναι απαραίτητο). Διαβάστε περισσότερα σχετικά με αυτό το θέμα στο θεματικό τμήμα: Ηπατίτιδα Β

Καλησπέρα! Βοήθεια παρακαλώ κατανοήστε την ανάλυση.
Είμαι έγκυος - 12 εβδομάδες. Η / ανάλυση R Y πέρασε αντι - HCV - ήρθε θετική, ο γιατρός είπε ότι συμβαίνει σε έγκυες και αποστέλλονται σε επαναλάβετε, ξαναπάρει το λαμβανόμενο αποτέλεσμα της αντι-HCV-αρνητικά.
Οι μελέτες PCR - PHK του ιού της ηπατίτιδας C - δεν ανιχνεύθηκαν.
Μια επιβεβαιωτική δοκιμή για αντισώματα στον ιό της ηπατίτιδας C
NS3 - αρνητικό
NS4-θετικό
NS5 - αρνητικό
Core-αρνητικό
Το αποτέλεσμα είναι αμφίβολο.
Βιοχημεία - Bilirub-3.

Σε αυτή την περίπτωση, το αποτέλεσμα είναι αμφίβολο, είναι πιθανότερο να μην είχατε ποτέ ιική ηπατίτιδα C. Σας συνιστώ να επανεξετάσετε μετά από 1,5-2 μήνες, η θεραπεία και η πρόληψη δεν χρειάζονται αυτή τη στιγμή. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ζήτημα που σας ενδιαφέρει, δείτε την ενότητα του ιστότοπού μας: Ηπατίτιδα C

Καλησπέρα! !! το παιδί έχει θετικά αντισώματα στην ηπατίτιδα C σε 3 μήνες και 6 μήνες! !! τότε το παιδί είναι άρρωστο με ηπατίτιδα;

Η απόκτηση θετικά αποτελέσματα σημαίνει ότι το παιδί έχει προσβληθεί από ηπατίτιδα Β Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να περάσουν επιπλέον εξετάσεις για να προσδιοριστεί το τεστ ιικού φορτίου, βιοχημικές εξετάσεις αίματος (δοκιμασίες ηπατικής λειτουργίας) και προσωπικά επισκεφθείτε το γιατρό ηπατολόγου ο οποίος θα σας συνταγογραφήσει κατάλληλη προληπτική θεραπεία. Διαβάστε περισσότερα για αυτό στο τμήμα της ιστοσελίδας μας: Ηπατίτιδα

Γεια σας. Για πρώτη φορά το 2010 εντοπίστηκε αντι-HCV σύνολο. Στείλαμε στο Κέντρο Ηπατολογίας στο Νοσηλευτικό Κλινικό Νοσοκομείο Νο 1 στον αυτοκινητόδρομο Volokolamsk. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, δεν ανιχνεύθηκαν συνολικά αντι-HCV και RNA. Στο απόσπασμα έδειξε ότι δεν έχω ηπατίτιδα C. Τώρα έχω μια εγκυμοσύνη 32 εβδομάδων, πριν από ένα μήνα πήρα το σύνολο αντι-HCV και έδειξα θετικό. Αμέσως πέρασα το RNA που έδειξε αρνητικό. Έχει παραδώσει επανειλημμένα 2 εβδομάδες πριν Το σύνολο αντι-HCV έχει δείξει ΑΡΝΗΤΙΚΗ. Ο γιατρός του γυναικολόγου έστειλε για την ανάλυση μολυσματική ορολογία (Screening). Σήμερα έχει λάβει αναλύει ΑΝΤΙ-HCV (core) - 1.7, και Anti-HCV (NS3, NS4 και NS5-αρνητικών γυναικολόγος είπε ότι (πυρήνα) -. 1.7 είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό, και δεν κατάλαβα ήταν άρρωστος ή όχι και είναι εισηγμένη στο χάρτη ανταλλαγή. Σύνολο αντι-HCV (σας ζητώ να με βοηθήσετε να καταλάβω αν το έχω ή όχι;

Σε αυτή την περίπτωση, το αποτέλεσμα είναι αμφισβητήσιμο, πράγμα που μπορεί να σημαίνει: Έχετε μεταφέρει την ασθένεια νωρίτερα σε ήπια μορφή και το ιικό φορτίο είναι τώρα εξαιρετικά μικρό. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το θέμα, διαβάστε τη θεματική σειρά άρθρων στην ιστοσελίδα μας, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο: Ηπατίτιδα Η

Καλημέρα, ελέγχθηκε για την ηπατίτιδα, αλλά με τέτοια αποτελέσματα (HBsAg-αρνητικό) (anti-HCV core +) και (NS +) τι σημαίνουν, και τι μπορώ να κάνω τώρα; ευχαριστώ.

Το συμπέρασμα αυτό σημαίνει ότι είχατε στο παρελθόν ηπατίτιδα C. Θα πρέπει να δείτε ένα γιατρό ηπατολόγου προσωπικά να κάνει βιοχημική ανάλυση του αίματος, εξετάσεις ηπατικής λειτουργίας, υπερήχων των εσωτερικών οργάνων, σύμφωνα με την οποία ο ιατρός μπορεί να καθορίσει την ανάγκη για θεραπεία. Μπορείτε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ερωτήσεις σας στο τμήμα θέμα της ιστοσελίδας μας κάνοντας κλικ στο παρακάτω link: Η ιογενής ηπατίτιδα C - Διάγνωση και πρόληψη

Σας ευχαριστώ πολύ για την γρήγορη απάντησή σας, είμαι σε θέση να μόλις ένα μήνα για να δείτε ένα γιατρό, και συνειδητοποίησα ότι αν είχα την ηπατίτιδα C πριν εγώ τώρα αρρωσταίνουν στο 100%, έτσι ώστε η τρέχοντα μήνα (έως) ο γιατρός ηπατολόγου συμβουλεύει θεραπεύσει αυτό που μπορώ να πάρω για πρόληψη της τι; Έχω ακούσει αυτό το είδος της καλής phosphogliv lekastvo να το πιείτε ή οτιδήποτε άλλο που θα συμβουλεύει;

Για το διορισμό της θεραπείας, εάν είναι απαραίτητο, θα πρέπει αρχικά να υποβληθείτε σε έλεγχο, να προσδιορίσετε την κατάσταση του ήπατος, μετά από την οποία ο θεράπων ιατρός θα μπορεί να σας δώσει συστάσεις. Για να λάβετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ερώτηση που σας ενδιαφέρει, μπορείτε να την επισκεφθείτε στο αντίστοιχο τμήμα της ιστοσελίδας μας, αφού έχετε περάσει κάτω από τον παρακάτω σύνδεσμο: Θεραπεία μιας ηπατίτιδας με

Γεια σας. Ο σύζυγός μου βρήκε gepatitS.Otpravili ένα ηπατολόγος, αλλά δεν έχουμε καμία τέτοια vracha.Pomogite αποκρυπτογραφήσει αναλύσεις, και ο πονοκέφαλος της dumok τι πρέπει να κάνουμε.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν την παρουσία ιικής ηπατίτιδας C, καθώς και αλλαγές στη χοληδόχο κύστη. Δυστυχώς, χωρίς μονάδες μέτρησης, δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε επαρκώς τα αποτελέσματα μιας βιοχημικής μελέτης, στείλτε τις μονάδες μέτρησης. Συνιστάται να συμβουλευτείτε ένα γιατρό ηπατολόγος, σε περίπτωση που ο γιατρός δεν σας μεταφέρει σε ένα νοσοκομείο ή κλινική, συνιστάται να ισχύουν για το περιφερειακό κέντρο, για να προσδιοριστεί η ανάγκη για αντι-ιική θεραπεία. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ιογενή ηπατίτιδα C, τις μεθόδους διάγνωσης και θεραπείας, διαβάστε κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο: Ηπατίτιδα C.

Γεια σας, ευχαριστώ για την απάντηση. Σας είμαι πολύ ευγνώμων που δεν έχετε μείνει χωρίς προσοχή!
ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ Αλκαλική φωσφατάση-125,2 U
/ l, χολερυθρίνη συνολικά-11,28 μm / 1, απευθείας-1,88 μm / l, έμμεση-9,4 μm / l. AsaT-28.3 Ε / Ι, ALT-43.7 Ε / Ι.
Πέρασε PCR-ανάλυση του ιού της ηπατίτιδας C είναι ένας θετικός 6,6 * 10 ^ 3 COP / ml (ποσοτική 2,4 χ 10 3 IU / ml).Genotipirovannie HCV 3α / κύκλο 3b 31.7.
Η Immunogenetics IL28B-rs_12979860_C> T πέρασε επίσης στο αποτέλεσμα C T Cp 29.5
IL 28B: rs_8099917_T> αποτέλεσμα G C C 29.0.
άλλες αναλύσεις αιμοπετάλια, πρωτεϊνικό κλάσμα, θυμόλη οξύ, γλυκόζη στο αίμα και τα κλάσματά του μπιλιρουμπίνη, αλκαλική φωσφατάση, σίδηρο, C-αντιδρώσα πρωτεΐνη, TSH, T3, T4 δωρεάν, όλα εντός φυσιολογικών ορίων. Πες μου πώς να αντιμετωπίζουν ό, τι φορτώσει και αν υπάρχει μια πιθανότητα ανάκαμψης. ευχαριστώ

Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να συμβουλευτείτε έναν ηπατολόγο για να καθορίσετε το στάδιο της ηπατίτιδας C, καθώς και το χρονοδιάγραμμα της έναρξης της θεραπείας. Το ιογενές φορτίο δεν είναι υψηλό, το οποίο αποτελεί ευνοϊκό σημάδι για τη διεξαγωγή αντιιικής θεραπείας. Με επαρκώς καθορισμένη θεραπεία και συμμόρφωση με όλες τις συστάσεις ενός ηπατολόγου, αυξάνεται η πιθανότητα ανάκαμψης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ιογενή ηπατίτιδα C, τις μεθόδους διάγνωσης και θεραπείας, διαβάστε κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο: Ηπατίτιδα C.

Καλησπέρα, παρακαλώ βοηθήστε να αποκρυπτογραφήσετε τη δοκιμασία αίματος για την ηπατίτιδα C.

Αυτό το συμπέρασμα δείχνει ότι το αποτέλεσμα είναι αμφισβητήσιμο, με υψηλό βαθμό πιθανότητας μπορεί να υποστηριχθεί ότι η ιική ηπατίτιδα C δεν ανιχνεύεται. Μπορείτε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ερωτήσεις σας στο κατάλληλο τμήμα της ιστοσελίδας μας κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: Ο ιός της ηπατίτιδας C - διάγνωσης, πρόληψης. Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό στο σχετικό τμήμα: Διαγνωστικά εργαστηρίων

AT σε COR, με 5.1 ΑΤ σε NS, έως 7.6

Αυτό το συμπέρασμα δείχνει μια προηγούμενη μόλυνση. Για να επιλύσετε το ζήτημα της ανάγκης για θεραπεία, συνιστώ να παραδώσετε τις εξετάσεις ήπατος και να συμβουλευτείτε προσωπικά έναν γιατρό μολυσματικής νόσου. Μπορείτε να πάρετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το ζήτημα που σας ενδιαφέρει στο σχετικό τμήμα της ιστοσελίδας μας κάνοντας κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο: Ηπατίτιδα. Πρόσθετες πληροφορίες μπορούν επίσης να βρεθούν στο επόμενο τμήμα της ιστοσελίδας μας: Εργαστηριακές Διαγνωστικές

Γεια σας, υποφέρατε μια περιοδική επανειλημμένη καούρα, διαπιστώθηκε χρόνια χολοκυστίτιδα, αποφάσισα να περάσω την ανάλυση της ELISA σε HCV, τα αποτελέσματα είναι τα εξής:
πυρήνα - αρνητικά
NS3 - ΘΕΤΙΚΟ (k = 9,8)
NS4 - ΘΕΤΙΚΟ (k = 1,4)
NS5 - αρνητικά

Σύμφωνα με τα δεδομένα που παρουσιάζονται, μπορείτε προηγουμένως είχε ηπατίτιδα C. Θα σας συνιστούσαμε να περιμένουμε τα αποτελέσματα της δοκιμής με την PCR, όπως επίσης και να περάσει το βιοχημική ανάλυση του αίματος (δοκιμασίες ηπατικής λειτουργίας) και προσωπικά συμβουλευτείτε έναν ιατρό μετά από μια ειδικός μολυσματική ασθένεια. Μπορείτε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ερωτήσεις σας στο κατάλληλο τμήμα της ιστοσελίδας μας κάνοντας κλικ στο παρακάτω link: Η ιογενής ηπατίτιδα C. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε επίσης να πάρετε στο επόμενο τμήμα της ιστοσελίδας μας: αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης

ηπατίτιδα C Έχω ένα χρόνο, αποφάσισε να επαναλάβει λάβει ένα παράξενο αποτέλεσμα. Βοηθήστε να καταλάβετε
Ηπατίτιδα C, αντισώματα αντι-HCV. - Το αποτέλεσμα Είναι αποκαλυφθεί, ο κανόνας δεν ανιχνεύεται;

Το συμπέρασμα αυτό σημαίνει ότι έχετε μολυνθεί με ηπατίτιδα C. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να δωρίσετε σε ετήσια βάση χημεία του αίματος (δοκιμασίες ηπατικής λειτουργίας) και προσωπικά επισκεφθείτε το γιατρό για έλεγχο μολυσματικών ασθενειών. Μπορείτε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ερωτήσεις σας στο κατάλληλο τμήμα της ιστοσελίδας μας κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: Ο ιός της ηπατίτιδας C - διάγνωσης, πρόληψης. Πρόσθετες πληροφορίες μπορούν επίσης να βρεθούν στο επόμενο τμήμα της ιστοσελίδας μας: Εργαστηριακές Διαγνωστικές

Γεια σας. Τον Φεβρουάριο η κόρη μου (6 ετών) διορίστηκε χειρουργική επέμβαση στο μάτι και περάσαμε τις εξετάσεις για την ηπατίτιδα C σε πληρώνονται εργαστήριο και για την ηπατίτιδα να έρθουν θετικά που στάλθηκαν σε gepotologu όπου θα περάσει όλες τις δοκιμές που ήταν όλες αρνητικές, που ξαναπήρε το τρίτο εργαστήριο για την ηπατίτιδα πολύ αρνητική, και πριν από δύο εβδομάδες, για άλλη μια φορά για τη λειτουργία του υπο-αφήστε όλα τα τεστ και πάλι και η ηπατίτιδα C θετική. Παρακαλώ πείτε μου αν είναι απαραίτητο για μια ακόμη φορά να μας και PCR και έδειξε να λάβει γι 'αυτό είναι η ανάλυση σε ηπατίτιδα. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά αποτελέσματα των δοκιμών που λαμβάνονται σε διαφορετικά εργαστήρια, μοναδικά αποφασίσει ένα παιδί έχει μολυνθεί ή όχι, αυτό δεν είναι δυνατό, γι 'αυτό προτείνουμε να επισκεφθείτε προσωπικά ένα γιατρό μολυσματική ασθένεια και προβλέπουν την αξιολόγηση όλων λάβει τα αποτελέσματα των δοκιμών σας. Για να λάβετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ερώτηση που σας ενδιαφέρει μπορείτε σε ένα τμήμα του ιστοτόπου μας, έχοντας περάσει κάτω από τον ακόλουθο σύνδεσμο: Ηπατίτιδα. Πρόσθετες πληροφορίες μπορούν επίσης να βρεθούν στο επόμενο τμήμα της ιστοσελίδας μας: Εργαστηριακές Διαγνωστικές

5,32 ^ 10 (σε 5 μοίρες) IU / ml

Προσδιορίστε, παρακαλώ, το πλήρες αποτέλεσμα, τι είδους έρευνα και με ποια μέθοδο εκτελέστηκε, μετά από την οποία μπορούμε αντικειμενικά να απαντήσουμε στην ερώτησή σας. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το ζήτημα που σας ενδιαφέρει στο σχετικό τμήμα της ιστοσελίδας μας, κάνοντας κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο: Εργαστηριακή διάγνωση

PCR RNA Χρόνια ιογενής ηπατίτιδα C (ποσοτική)
Αυτές είναι όλες οι πληροφορίες, επειδή ήταν μόνο για το ποσό

Το συμπέρασμα αυτό σημαίνει ότι έχετε μολυνθεί με ηπατίτιδα C. Για μια αντικειμενική εκτίμηση της κατάστασης σας χρειάζονται εξετάσεις αίματος για τους δείκτες της ηπατίτιδας, καθώς και βιοχημική ανάλυση του αίματος για να αξιολογήσει τη λειτουργία του ήπατος (δοκιμασίες ηπατικής λειτουργίας). Σας προτείνουμε μετά τη δοκιμή για να δείτε ένα γιατρό στο άτομο για ένα μολυσματικό έλεγχο της νόσου και τον καθορισμό των περαιτέρω τακτικής παρατήρησης και, εάν είναι απαραίτητο - θεραπεία.

Γεια σας παρακαλώ να με βοηθήσει με μια κατανομή της ανάλυσης για την ηπατίτιδα C στην πόλη μας, δυστυχώς, μολυσματική ασθένεια γιατροί perevelis.Pri λήψη αμφίβολα αποτελέσματα της επαναλαμβανόμενες δοκιμές διεξήχθησαν με τα ακόλουθα αποτελέσματα:
ολικά αντισώματα έναντι του HCV 5/1
A / HCV (+).Ο πυρήνας (+)
NPUM = 6.5
NPcore = 3,2
Προηγούμενη, ευχαριστώ.

Αυτό το συμπέρασμα υποδηλώνει ότι είχε προηγουμένως προγραμματιστεί ηπατίτιδα C. Για μια αντικειμενική εκτίμηση της ηπατικής λειτουργίας προτείνουμε να περάσει χημεία του αίματος (δοκιμασίες ηπατικής λειτουργίας) και προσωπικά επισκέπτονται μια μολυσματικές ασθένειες ιατρό. Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε στη θεματική ενότητα της ιστοσελίδας μας κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: Ιογενής ηπατίτιδα C - διάγνωση και την προληπτική συντήρηση Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε επίσης να πάρετε στο επόμενο τμήμα του site μας: Εργαστήριο Diagnostics

Ξέρω ότι ο ιός μολυνθεί C, και ό, τι έχω, θέλω να ξέρω πόσο θα τους βλάψει, σε ποιο στάδιο είναι δυνατόν να βρει υποστήριξη μου ή άρρωστο! Είτε γενικά αυτή η θεραπεία. Και αν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί από αυτό κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης!

Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να υποβάλετε βιοχημική εξέταση αίματος (ηπατικές εξετάσεις) για να διαπιστώσετε εάν υπάρχει παραβίαση του ήπατος - ελλείψει παραβιάσεων από το συκώτι, είστε ο μεταφορέας. Η θεραπεία απαιτείται μόνο εάν υπάρχουν κλινικά συμπτώματα της νόσου. Για να λάβετε λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τις ενδιαφέρουσες ερωτήσεις μπορείτε να βρείτε σε αντίστοιχες ενότητες του ιστότοπού μας, έχοντας περάσει τις ακόλουθες αναφορές: Εργαστηριακή διάγνωση. Πρόσθετες πληροφορίες μπορούν επίσης να βρεθούν στο επόμενο τμήμα της ιστοσελίδας μας: Ηπατική ηπατίτιδα C - διάγνωση και θεραπεία

αντι-HCV, αντισώματα
Αποτέλεσμα
θετικά αρνητικά
αντι-HCV, αντισώματα, ELISA
Αποτέλεσμα
δόθηκε επιπλέον μελέτη

Πιθανώς, η ερώτησή σας εμφανίζεται ανεπαρκώς, προσπαθήστε να επαναλάβετε την αποστολή και να εμφανίσετε πλήρως τα δεδομένα που παρουσιάζονται στο συμπέρασμα, μετά από τα οποία θα μπορέσουμε να απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις σας. Για να λάβετε λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την ερώτηση που σας ενδιαφέρει μπορείτε στο θεματικό τμήμα του δικτυακού μας τόπου, αφού έχετε περάσει κάτω από τον παρακάτω σύνδεσμο: Εργαστηριακή διάγνωση

ΑΝΤΙ-συν-θετικό
ANTI-NS3-θετικά
ANTI-NS4-otr
ANTI-NS5- otr.
ANTI-M-θετικά
Τι σημαίνει αυτό, υπάρχει ιική ηπατίτιδα C;

Σύμφωνα με τις παρεχόμενες πληροφορίες, θα μπορούσατε να μεταφέρετε προηγουμένως τη ιογενή ηπατίτιδα C και είστε σήμερα φορέας. Για να αξιολογήσετε τη λειτουργία του ήπατος, πρέπει να περάσετε βιοχημικές εξετάσεις του ήπατος και να συμβουλευτείτε προσωπικά έναν γιατρό μολυσματικής νόσου. Για να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το θέμα που σας ενδιαφέρει, μπορείτε να μεταβείτε στην κατάλληλη ενότητα της ιστοσελίδας μας κάνοντας κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο: Ηπατίτιδα Η - διάγνωση και πρόληψη. Πρόσθετες πληροφορίες μπορούν επίσης να βρεθούν στο επόμενο τμήμα της ιστοσελίδας μας: Βιοχημικές εξετάσεις του ήπατος

Γεια σας, Ο σύζυγός μου (33 ετών) τον Ιούνιο του 2014 πήγε στο κέντρο μετάγγισης αίματος, δώρισε αίμα και ο προκαταρκτικός υπουργός έδειξε ότι η ηπατίτιδα C.
Έχει παραδώσει την ανάλυση σε έναν ιό ενός αντιγόνου ηπατίτιδας C (HCV)
cor, NS3, NS4, NS5 αντίσωμα IgG προς την κατεύθυνση, και εδώ είναι τα αποτελέσματα:

Αυτό το συμπέρασμα δείχνει ότι ο σύζυγός σας έχει ιική ηπατίτιδα C και μπορεί να είναι φορέας. Σας συνιστώ να κάνετε μια εξέταση αίματος για βιοχημικές εξετάσεις ήπατος και να επισκεφθείτε προσωπικά έναν γιατρό μολυσματικής νόσου, ο οποίος θα διαπιστώσει αν υπάρχουν ανωμαλίες της ηπατικής λειτουργίας, απαιτείται ή όχι θεραπεία. Για να λάβετε λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την ερώτηση που σας ενδιαφέρει μπορείτε σε ένα τμήμα του ιστοτόπου μας, που έχει περάσει κάτω από τον ακόλουθο σύνδεσμο: Ιική ηπατίτιδα Με-διαγνωστικά, προληπτική συντήρηση. Πρόσθετες πληροφορίες μπορούν επίσης να βρεθούν στο επόμενο τμήμα της ιστοσελίδας μας: Εργαστηριακές Διαγνωστικές

Αντι-ΗΟν IgG cor 16,44 R αντι-HCV IgG NS3 16,09 R αντι-HCV IgG NS4 13,62 R RL. ιό της ηπατίτιδας C (ποιοτικό προσδιορισμό, Real-time) PCR HCV ποιοτική ανιχνεύεται συστήματα δοκιμής Αναλυτική ευαισθησία για ΟΡΙΣΜΟΙ HCV πλάσμα - 100 IU / ml (400 RNA αντίγραφα / ml). το αποτέλεσμα του "RNA του ιού της ηπατίτιδας C δεν ανιχνεύθηκε" μπορεί να υποδεικνύει ότι η τιμή του ιικού φορτίου είναι κάτω από τα όρια της ευαισθησίας του συστήματος δοκιμής

Σύμφωνα με αυτό το συμπέρασμα, έχετε βρει ιική ηπατίτιδα C. Δεδομένου ότι το ιικό φορτίο είναι ελάχιστο, η μεταφορά δεν αποκλείεται. Σας συνιστώ να κάνετε μια εξέταση αίματος (βιοχημικές εξετάσεις του ήπατος) και να συμβουλευτείτε προσωπικά έναν γιατρό μολυσματικής νόσου. Για να λάβετε λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την ερώτηση που σας ενδιαφέρουν μπορείτε σε μια ενότητα θέμα του δικτυακού μας τόπου, που έχει περάσει κάτω από τον ακόλουθο σύνδεσμο: Viral hepatitis Με - τη διάγνωση και την προληπτική συντήρηση. Πρόσθετες πληροφορίες μπορούν επίσης να βρεθούν στο επόμενο τμήμα της ιστοσελίδας μας: Εργαστηριακές Διαγνωστικές

Πες μου, παρακαλώ, πόσο σοβαρό είναι αυτό; Πρέπει να κάνω μια έρευνα με τα παιδιά; Ποιες είναι οι περαιτέρω ενέργειές μας; Σας ευχαριστώ.

Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να κάνετε μια βιοχημικές εξετάσεις ήπατος, και τα παιδιά να περάσουν ένα τεστ αίματος για τους δείκτες της ιογενούς ηπατίτιδας C. Από την πρόληψη της ασθένειας αυτής, μπορείτε να βρείτε στην επόμενη ενότητα της ιστοσελίδας μας: Η ιογενής ηπατίτιδα C - διάγνωσης και πρόληψης. Πρόσθετες πληροφορίες μπορούν επίσης να βρεθούν στο επόμενο τμήμα της ιστοσελίδας μας: Θεραπεία της ηπατίτιδας C

Γεια σας παρέδωσα την ανάλυση σε μια ηπατίτιδα Με δύο φορές την πρώτη φορά που η ανάλυση έδειξε KP> 17 cos +, και η δεύτερη φορά έδειξε KP = 3,4 cos +

Δεν αποκλείεται σε αυτή την περίπτωση ότι αυτή τη στιγμή η ασθένεια βρίσκεται σε ενεργή φάση, γι 'αυτό συνιστούμε να κάνετε μια βιοχημική εξέταση αίματος (ηπατική δοκιμασία) και να συμβουλευτείτε προσωπικά έναν γιατρό μολυσματικής νόσου. Για να λάβετε λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την ερώτηση που σας ενδιαφέρει, μπορείτε στην αντίστοιχη ενότητα του ιστότοπού μας, αφού έχετε περάσει κάτω από τον παρακάτω σύνδεσμο: Ιογενής ηπατίτιδα Με - διαγνωστική και προληπτική συντήρηση. Πρόσθετες πληροφορίες μπορούν επίσης να βρεθούν στο επόμενο τμήμα της ιστοσελίδας μας: Βιοχημικές εξετάσεις του ήπατος και σε μια σειρά άρθρων: Εργαστηριακή διάγνωση

Θέλω να ξέρω τι είναι όπως όταν έδωσα μέσα είχα θερμοκρασία πριν από 3 ημέρες.

Είναι πιθανό ότι η ενεργή φάση της ηπατίτιδας C είναι πρωτογενής ασθένεια ή επιδείνωση της χρόνιας παθολογίας. Για μια πιο λεπτομερή εξέταση αυτού του ζητήματος, συνιστώ προσωπικά τη διαβούλευση με έναν γιατρό μολυσματικής νόσου. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα που σας ενδιαφέρει, μπορείτε να μπείτε στην κατάλληλη ενότητα της ιστοσελίδας μας κάνοντας κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο: Ηπατίτιδα Η - διάγνωση και πρόληψη. Πρόσθετες πληροφορίες μπορούν επίσης να βρεθούν στο επόμενο τμήμα της ιστοσελίδας μας: Εργαστηριακές Διαγνωστικές

Βοήθεια για την ερμηνεία της ανάλυσης στο φάσμα με
αντι-vgs - αρνητικά
JgM HCV - αρνητικό
cor-HCV - αρνητικά
Ns3 θετικό HCV
Ο NS4 HCV είναι αρνητικός
Ns5 Bgr - αρνητικά
έχω ηπατίτιδα C;

Αυτό το συμπέρασμα δείχνει ότι η επαφή με τον ιό ήταν, δεν αποκλείεται η μεταφορά. Σας συνιστώ να περάσετε τις βιοχημικές εξετάσεις του ήπατος, οι οποίες θα σας επιτρέψουν να αξιολογήσετε τη λειτουργία του ήπατος και να συμβουλευτείτε προσωπικά έναν γιατρό μολυσματικής νόσου. Για να λάβετε λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την ερώτηση που σας ενδιαφέρει, μπορείτε στην αντίστοιχη ενότητα του ιστότοπού μας, αφού έχετε περάσει κάτω από τον παρακάτω σύνδεσμο: Ιογενής ηπατίτιδα Με - διαγνωστική και προληπτική συντήρηση. Πρόσθετες πληροφορίες μπορούν επίσης να βρεθούν στο επόμενο τμήμα της ιστοσελίδας μας: Βιοχημικές εξετάσεις του ήπατος και σε μια σειρά άρθρων: Εργαστηριακή διάγνωση

Καλησπέρα!
Βοηθήστε να αποκρυπτογραφήσετε την ανάλυση του παιδιού για 5 χρόνια ηπατίτιδας C σχετικά με:
AT OPK 0,244- OPP 0,823 θετικό
πυρήνα OPk 0,241-OPP 0,348 ελαφρώς θετικό
NS3 OPK 0,242-OPP 0,064 αρνητικό
NS4 Opt 0,243-0,182 Otrits
NS5 Opt 0,244-Opp 0,382 ελαφρώς θετική
Η βιοχημεία, η χολερυθρίνη, η ουζί είναι φυσιολογικές
Οι γιατροί λένε ότι η εικόνα είναι ακατανόητη.
Τι πρέπει να κάνω;
Σας ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας.
Ο Θεός σε κρατάει

Σε αυτή την περίπτωση, είναι πιθανό το παιδί να έχει επαφή με τον ιό της ηπατίτιδας C και το παιδί είναι επί του παρόντος φορέας ηπατίτιδας C. Συνιστώ να επαναληφθεί η εξέταση 3-4 μήνες αργότερα. Για να λάβετε λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την ερώτηση που σας ενδιαφέρει, μπορείτε στην αντίστοιχη ενότητα του ιστότοπού μας, αφού έχετε περάσει κάτω από τον παρακάτω σύνδεσμο: Ιογενής ηπατίτιδα Με - διαγνωστική και προληπτική συντήρηση.

Γεια σας, γιατρό! Παρακαλούμε να μας πει τι σημαίνουν τα αποτελέσματα: ανιχνεύεται HVC-RNA PCR, το ένζυμο-συνδεδεμένη ανοσορροφητική ανάλυση αρνητικών ELISA για αντισώματα του HCV (εύρος JG) απροσδιόριστο αποτέλεσμα, όπως αποκαλύπτεται αντισώματα σε ένα μόνο μη-δομική πρωτεΐνη NS 4 (kp = 1,00)!
Ενημερώστε τον γιατρό, τι σημαίνει αυτό; Είτε μπορεί να συνδέεται με την εγκυμοσύνη (34 εβδομάδες σε μένα), αν είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστεί; Αυτό μεταφέρεται και πώς; Πόσο επικίνδυνο είναι για ένα μωρό; Πολύ ανησυχούν.

Αυτό το αποτέλεσμα μπορεί να σημαίνει μεταφορά ιικής ηπατίτιδας C, αλλά για διευκρίνιση πρέπει να επιστρέψετε αυτή την ανάλυση και να συμβουλευτείτε προσωπικά έναν γιατρό μολυσματικής νόσου. Για να λάβετε λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την ερώτηση που σας ενδιαφέρει, μπορείτε στην αντίστοιχη ενότητα του ιστότοπού μας, αφού έχετε περάσει κάτω από τον παρακάτω σύνδεσμο: Ιογενής ηπατίτιδα Με - διαγνωστική και προληπτική συντήρηση. Πρόσθετες πληροφορίες μπορούν επίσης να βρεθούν στο επόμενο τμήμα της ιστοσελίδας μας: Βιοχημικές εξετάσεις του ήπατος και σε μια σειρά άρθρων: Εργαστηριακή διάγνωση

Γεια σας, Βρισκόμουν στη γυναικολογία με φλεγμονή, πήρα εξετάσεις αίματος για ηπατίτιδα C, βρήκα αντισώματα στο NS 4, τι είναι αυτό.

Το NS 4 αναφέρεται σε μη δομικές πρωτεΐνες και είναι χαρακτηριστικό του χρόνιου σταδίου της νόσου, το οποίο προχωρά σε λανθάνουσα μορφή. Συνιστούμε να κάνετε μια εξέταση αίματος για βιοχημικές εξετάσεις του ήπατος και να συμβουλευτείτε προσωπικά έναν γιατρό μολυσματικής νόσου. Για να λάβετε λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την ερώτηση που σας ενδιαφέρει, μπορείτε στην αντίστοιχη ενότητα του ιστότοπού μας, αφού έχετε περάσει κάτω από τον παρακάτω σύνδεσμο: Ιογενής ηπατίτιδα Με - διαγνωστική και προληπτική συντήρηση.

Γεια σας,
Είμαι 36 ετών. Έχω δύο παιδιά. Πολλές φορές πήρα τις εξετάσεις, όλα ήταν πάντα εντάξει, μια καινούργια στιγμή για τη 2η προγραμματισμένη δοκιμή κατά τη διάρκεια της 2ης εγκυμοσύνης στο g / μειονεκτήματα. Έχω θετική ηπατίτιδα c. Σε μερικές ημέρες επαναλαμβάνω την ανάλυση στην κλινική - βγήκε αρνητική.
Μετά τον τοκετό επαναλαμβάνω σε μια κλινική που έχει πληρώσει.
Εδώ είναι τα αποτελέσματα:
Δοκιμαστικό υλικό:
Έλεγχος μονάδων αποτελεσμάτων
Μέτρηση Διάστημα αναφοράς
Γενική ορολογία
Αντισώματα στον ιό της ηπατίτιδας C ΘΕΤΙΚΑ αρνητικά
Δοκιμή επιβεβαίωσης για τον ιό
αρνητική για τον ιό της ηπατίτιδας C
Δοκιμή επιβεβαίωσης για τον ιό
ηπατίτιδα C NS συνολικά θετική

Αυτό το συμπέρασμα δείχνει ότι έχετε μολυνθεί από ιική ηπατίτιδα C και μπορεί να είναι φορέας ή η ασθένεια εμφανίζεται σε χρόνια μορφή, δεν υπάρχει επιδείνωση. Η μόλυνση με τον ιό της ηπατίτιδας C μπορεί να συμβεί μέσω της σεξουαλικής επαφής, τη μετάγγιση του αίματος, των βλεννογόνων επαφή με ανοιχτές πληγές ή ασθενή ανθρώπινο αίμα, όταν επισκέπτονται σαλόνια ομορφιάς, μανικιούρ, πεντικιούρ, διάτρηση, κλπ
Σύμφωνα με τις συστάσεις της ΠΟΥ, ο θηλασμός στην παρουσία της μητέρας της ιογενούς ηπατίτιδας C μπορεί και πρέπει να είναι, καθώς ο κίνδυνος μόλυνσης είναι σχεδόν ανύπαρκτος. Η εξαίρεση είναι η περίπτωση της οξείας ιογενούς ηπατίτιδας C, όταν η λοίμωξη της μητέρας συνέβη αμέσως μετά τον τοκετό ή κατά τη διάρκεια της παράδοσης.

Προκαλέστε πόσο συχνά είναι απαραίτητο να παραδώσει την ανάλυση για τον έλεγχο και ποια επιθεώρηση είναι απαραίτητη για να περάσει στο παιδί εάν είναι απαραίτητο;

Κατά κανόνα, όταν διαπιστώνεται το γεγονός της λοίμωξης από ιική ηπατίτιδα C, η παρακολούθηση των ασθενών στον γιατρό της μολυσματικής νόσου είναι υποχρεωτική μία φορά το χρόνο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Στην περίπτωση αυτή, εάν οι αποκλίσεις που παρατηρήθηκαν σε βιοχημικές εξετάσεις ήπατος, και τα αποτελέσματα των δοκιμών δείχνουν αύξηση του ιικού φορτίου, ρουτίνα επιθεώρηση και θεραπεία είναι απαραίτητη πιο συχνά, η οποία είναι εγκατεστημένη σε ατομική βάση από τον ειδικό μολυσματική ασθένεια θεράποντα ιατρό. Το παιδί δεν χρειάζεται σήμερα έρευνα.

Καλησπέρα, πέρασε πρόσφατα την ανάλυση ανίχνευσης ανοσοσφαιρινών κατηγορίας M και G για την ηπατίτιδα C. Σας ζητώ να αποκρυπτογραφήσετε τι σημαίνει το αποτέλεσμα

Οι δείκτες που παρέχονται από εσάς υποδεικνύουν ότι προηγουμένως υποφέρατε από ιική ηπατίτιδα C. Με απροστάτευτο σεξ μπορεί να μεταδοθεί μόλυνση σε σύντροφο. Στη συνέχεια, πρέπει να περάσετε τις βιοχημικές εξετάσεις του ήπατος και να συμβουλευτείτε προσωπικά τον ειδικευόμενο γιατρούς ή τον ηπατολόγο για την εξέταση και να καθορίσετε τις περαιτέρω τακτικές παρατήρησης και θεραπείας.

Γεια σας) έχει παραδώσει αναλύσεις σχετικά με μια ηπατίτιδα με. Το αποτέλεσμα θετικό. οι τιμές αναφοράς είναι αρνητικές. και υπάρχουν παρατηρήσεις - τα IgG και IgM για αντιγόνα HCV (πυρήνας και NS3, NS4) ανιχνεύτηκαν κατά τη διεξαγωγή επιβεβαιωτικής δοκιμής για αντισώματα έναντι του HCV. Πες μου τι σημαίνει αυτό. ευχαριστώ εκ των προτέρων

Το συμπέρασμα αυτό σημαίνει ότι είχατε στο παρελθόν ηπατίτιδα C, δεν είναι προς το παρόν δυνατή επιβάρυνση της διαδικασίας, γι 'αυτό προτείνουμε να περάσετε τις βιοχημικές εξετάσεις του ήπατος και προσωπικά συμβουλευτείτε ένα γιατρό ή ειδικό μολυσματικών ασθενειών ηπατολόγου που θα εξετάσει και να συνταγογραφήσει την κατάλληλη θεραπεία, αν είναι απαραίτητο.

Καλησπέρα. Δώσε αίμα στο HCV. Το αποτέλεσμα είναι αρνητικό. Στη συνέχεια, για άλλη μια φορά, παρέδωσε σε δύο εβδομάδες HCV το ακόλουθο αποτέλεσμα a / t πυρήνα έχει επιστρέψει, και / t NS "θα θέσει. K.p. 8.3. Τι σημαίνει αυτό;

Αυτό το συμπέρασμα σημαίνει ότι έχετε μεταφέρει προηγουμένως ιική ηπατίτιδα C και μπορεί να είναι φορέας. Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε προσωπικά μια λοιμώδη νοσήματα γιατρό, ο οποίος θα εξετάσει, εάν είναι απαραίτητο - συμπληρωματικές μελέτες (λεπτομερής ανάλυση των δεικτών στο αίμα της ηπατίτιδας, του ήπατος βιοχημικές εξετάσεις, υπερηχογράφημα των εσωτερικών οργάνων, κλπ).

Αντίθετα K.P. -8.3. Αν αυτό επηρεάζει τι. Το HbsAg είναι αρνητικό.

Το συμπέρασμα επιβεβαιώνει ότι δεν έχετε υποφέρει από ιογενή ηπατίτιδα Β, αλλά το άρρωστο ή φορέας του ιού της ηπατίτιδας C, και ως εκ τούτου θα πρέπει να επισκεφτείτε αυτοπροσώπως το θεράποντα ιατρό για μολυσματικές ασθένειες της εσωτερικής διαβούλευσης. Εάν είναι απαραίτητο, ο θεράπων ιατρός θα συνταγογραφήσει επιπλέον μελέτες και κατάλληλη θεραπεία.

Αντισώματα στον ιό της ηπατίτιδας C (αντι-ΗΟν) (αθροιστικά) -Opkr = 0.265 OPs = 2.258. Δεν είναι έγκυος.

Αυτό το συμπέρασμα σημαίνει ότι μπορείτε να είστε φορέας ιικής ηπατίτιδας C. Για λεπτομερέστερες συμβουλές, σας συνιστούμε να επισκεφθείτε προσωπικά τον γιατρό μολυσματικής νόσου και να κάνετε επίσης εξέταση αίματος για βιοχημικές εξετάσεις στο ήπαρ.

Έχει συνήθως ρίξει αίμα για την ηπατίτιδα Β και Γ.
HBs-αντιγόνο - αρνητικό.
Αντισώματα στην ηπατίτιδα C έχουν ταυτοποιηθεί.
IgG, IgM στον ιό της ηπατίτιδας C - θετικός
KP (NS) - 0
KP (πυρήνας) - 2.03

Το συμπέρασμα αυτό σημαίνει ότι δεν έχετε υποφέρει από ιογενή ηπατίτιδα Β, αλλά θα βρει τον ιό της ηπατίτιδας C - είναι πιθανό ότι είστε άρρωστοι πρόσφατα ή βιώνει σήμερα μια έξαρση της νόσου. Σας ενθαρρύνουμε να λάβει μια εξέταση αίματος - βιοχημικές εξετάσεις του ήπατος και προσωπικά διαβουλεύεται με λοιμώδη νοσήματα γιατρό, ο οποίος θα σας συνταγογραφήσει την κατάλληλη θεραπεία.

Τι σημαίνουν αυτά τα στοιχεία; μπορεί αυτή η ανάλυση να θεωρηθεί αξιόπιστη;
Πάνω από 10 χρόνια πριν, όπως και με την προγραμματισμένη παράδοση αίματος για ηπατίτιδα, κάτι "ανέβηκε". Η Peresdavala κατέβαλε, όλα αρνητικά. Κατά το παρελθόν έτος, όλα είναι αρνητικά. Αλλά τώρα. Είμαι γιατρός, εργάζομαι σε παιδιατρική αναισθησιολογική εντατική φροντίδα. Δεν θα με πυρπολήσουν σε σχέση με αυτό το αποτέλεσμα στην ηπατίτιδα;

Είναι πιθανό η λοίμωξη να συμβεί στον εργασιακό χώρο, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της εργασίας. Κατά κανόνα, η παρουσία αυτής της διάγνωσης δεν αποτελεί λόγο απόλυσης, αλλά δεν αποκλείεται η προσωρινή αναστολή της εργασίας. Σχετικά με αυτό το θέμα, σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε προσωπικά έναν γιατρό μολυσματικής νόσου μετά από μια εξέταση αίματος για βιοχημικές εξετάσεις του ήπατος.

Στο παιδί κατά τη γέννηση ανιχνεύονται αντισώματα για ηπατίτιδα.
Σε 11 ημέρες χορηγήθηκε βιοχημεία: συνολική χολερυθρίνη 13,2, χολερυθρίνη ευθεία 3,3, αλλαντ 21,7, στεατ 34.
Σε 53 ημέρες, επαναλήφθηκε η βιοχημεία: συνολική χολερυθρίνη 5.2, χολερυθρίνη ευθεία - 1.3, αλλοτ 20.3, κατώτερη 24.7.
Σε τρεις μήνες και πέντε ημέρες υποβλήθηκαν περισσότερες εξετάσεις: βιοχημεία - χολερυθρίνη συνολικά 5.2, χολερυθρίνη ευθεία - 1.3, αλλόη - 21.3, στελέχη - 34.5.
Το PCR RT-RNA δεν ανιχνεύεται, οι αρνητικοί δείκτες της ηπατίτιδας C (πυρήνας, NS3,4,5, M) είναι θετικοί.
Τι λένε αυτά τα τεστ;
Πότε πρέπει να απελευθερώνονται αντισώματα (τουλάχιστον σύμφωνα με τα μέσα στατιστικά στοιχεία); Πόσο ενημερωτικό είναι το αποτέλεσμα PCR σε τρεις μήνες;
Πόσο πιθανό είναι να αλλάξει;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την απάντηση.

Για να ερμηνεύσετε το αποτέλεσμα βιοχημικών δειγμάτων ήπατος, παρακαλείσθε να αναφέρετε τις μονάδες μέτρησης. Ανίχνευση των αντισωμάτων του ιού της ηπατίτιδας C σε αυτή την περίπτωση υποδεικνύει τις φορείς της ηπατίτιδας C. Αυτά τα αντισώματα μπορεί να επιμείνουν για τη ζωή. Σε φορείς της ηπατίτιδας C απαιτεί τακτική παρακολούθηση από ιατρό μολυσματικές ασθένειες - τουλάχιστον 1 φορές το χρόνο για να κάνει υπερηχογράφημα του ήπατος, για να λάβει το βιοχημικές εξετάσεις ήπατος και εξετάσεις αίματος για δείκτες της ηπατίτιδας C.

Μονάδες μέτρησης: χολερυθρίνη μmol / l, μονάδες alat και αστάλη / l. Τι λέει η ανάλυση PCR; Και αν αυτή η κατάσταση του παιδιού είναι επικίνδυνη για τους γύρω από αυτούς, επειδή δεν έχουν τίποτα.

Το αποτέλεσμα της ανάλυσης PCR δείχνει ότι η ιογενής ηπατίτιδα C δεν βρίσκεται στο ενεργό στάδιο, δηλαδή δεν υπάρχει αίμα στο αίμα. Η παρουσία θετικών δεικτών ιικής ηπατίτιδας C καταδεικνύει τη μεταφορά αυτής της ασθένειας. Δεν έχουν εντοπιστεί αποκλίσεις στις βιοχημικές εξετάσεις του ήπατος, επομένως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Καλή το απόγευμα! Πέρασαν πρόσφατα τις δοκιμές και αυτό είναι:
Τα ποσά αντι-CHV αντισωμάτων έναντι της ηπατίτιδας C. Το αποτέλεσμα αποκαλύπτεται, αλλά ο κανόνας δεν αποκαλύπτεται και στη στήλη σχολίων = 6.4. Τι σημαίνει αυτό και αν είναι σοβαρό, γιατί σχεδιάζουμε ένα παιδί και σε τι είδους γιατρό πρέπει να απευθυνθούμε. Ευχαριστώ εκ των προτέρων!

Το συμπέρασμα αυτό σημαίνει ότι ένα παιδί μπορεί να είναι ένας φορέας της ηπατίτιδας C. Συνιστούμε να παραδώσει βιοχημικές εξετάσεις ήπατος, κάνει ένα υπερηχογράφημα του ήπατος και προσωπικά συμβουλευτείτε με έναν ειδικό μολυσματική ασθένεια ιατρό.

Και αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά δεν μπορούν να προγραμματιστούν ή ότι όλα είναι δυνατά;

Στην περίπτωση της μεταφοράς ιικής ηπατίτιδας C, η πιθανότητα μετάδοσης λοίμωξης σε ένα παιδί είναι εξαιρετικά μικρή, έτσι μπορείτε να προγραμματίσετε την εγκυμοσύνη. Προκαταρκτικά, σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε τον ειδικό του γιατρούς για τις μολυσματικές ασθένειες.

Καλησπέρα! Ζητώ βοήθεια για την κατανόηση των αποτελεσμάτων των δοκιμών:

Ανίχνευση του αντιγόνου επιφανείας ηπατίτιδας Β στις παραστάσεις που έχουν μολυνθεί με ηπατίτιδα Β Επίσης, επιβεβαιωτική δοκιμή για αντισώματα κατά της ηπατίτιδας C υποδεικνύει ότι έχετε ανακαλύψει ηπατίτιδα C. Προτείνουμε να περάσουν τις συκώτι βιοχημικές εξετάσεις, για να κάνει υπερηχογράφημα του ήπατος και προσωπικά συμβουλευτείτε με σας έναν γιατρό μολυσματικής νόσου.


Σχετικά Άρθρα Ηπατίτιδα